Header billede

TILVÆKST Grovfoder, nr. 10, 4. maj 2017

 

 

MARK

Aktuelt i græsmarken

Af planterådgiver Thomas Harbo

Væksten i græsmarkerne bærer stadig præg af det kolde vejr i april. Holder temperaturprognosen for den kommende syvdøgnsperiode, vil væksten få et voldsomt boost. Desværre betyder højere temperaturer, frisk vind og et tykkere lag græs også øget vandforbrug. Vær derfor opmærksom på, at holde græsmarkerne forsynet med vand, så afgrøden kan udnytte de gode vækstbetingelser. På de letteste jorder mod syd kan der være vandingsbehov allerede hen mod weekenden, og andre lokaliteter kan følge efter i løbet af næste uge.

De første friskgræsprøver blev klippet i det sydlige område i sidste uge, og i denne uge følger det nordlige område efter. Resultaterne kan ses på vores hjemmeside fra onsdag eftermiddag når analysen foreligger; læs mere herom under overskriften "Friske græsprøver".

Til toppen

Aktuelt i majs

Af planterådgiverne Christina S. Jørgensen og Bent Skallebæk

Alle arealer til majs bør være tjenlige nu, og afgrøden skal sås nu. Har du problemer med ærenpris i dine majsmarker anbefaler vi, at du sprøjter inden afgrødens fremspiring med 0,05 – 0,06 l/ha DFF/Legacy 500 SC – evt. i tankblanding med glyphosat, hvis der er fremspiret ukrudt.

Såning

Det er nu der skal sås majs. Vi er i maj måned, og risikoen for en længerevarende periode med meget køligt vejr er ikke ret stor længere. Jordtemperaturen er på vej over de 8 °C på de køligste lokaliteter, og vejrudsigten lover godt vejr med stigende temperaturer - og nogen eller en del sol de kommende dage.

Billede 1 Såning af majs (foto Thomas Harbo).

 

Figur 1 Jordtemperaturen er på vej over 8 °C på de køligste lokaliteter – her Aulum (Kilde: SEGES)

Ukrudtsbekæmpelse inden fremspiring

I kølige forår med lave jordtemperaturer, hvor majsens fremspiring er langsom, kan ukrudtsbekæmpelse med glyphosat inden majsens fremspiring være aktuel. På marker, hvor der går en lille uges tid fra såbedstilberedning til afgrøden spirer frem, kan der være fremspiret ukrudt, og det kan derfor være oplagt at foretage første ukrudtsbekæmpelse med glyphosat inden majsens fremspiring.

Vær især opmærksom på arealer, hvor ukrudtsarter som storke- og hejrenæb er dominerende, her er der mulighed for at lave en billig bekæmpelse med 0,8 - 1,0 l/ha glyphosatprodukt (450 g/l aktivstof). Undgå vinddrift da nyfremspirede naboafgrøder og nyudsprungne buske og træer ikke tåler megen glyphosat!

På mange majsmarker er ærenpris også et stort problem, som det kan være vanskeligt – og dyrt! – at bekæmpe. En ukrudtsbekæmpelse med DFF/Legacy 500 SC før majsens fremspiring virker effektivt mod ærenpris, og vi anbefaler, at du sprøjter med 0,05 – 0,06 l/ha inden majsens fremspiring. Har du ikke problemer med ærenpris, bør du undlade at benytte DFF/Legacy 500 SC, da midlet store set ikke har effekt mod andre aktuelle arter. På marker, hvor der allerede er fremspiret andet ukrudt, vil det være en god løsning at lave en tankblanding med et glyphosatprodukt svarende til 0,8 – 1,0 l/ha af et 450 g/l produkt.

Godkendt til mindre anvendelse

DFF/Legacy 500 SC er godkendt til mindre anvendelse i majs og må anvendes efter såning og indtil majsens fremspiring – og kun én gang pr. sæson. Afstand til vandmiljø er 10 m. Der må anvendes en dosis på 0,05 – max. 0,075 l/ha. DFF eller Legacy 500 SC pr. ha. Anvend den laveste dosering på skarp sandjord ved fugtige forhold.

Da midlerne kun har en godkendelse til mindre anvendelse, findes der ikke oplysninger om anvendelse på etiketten, og du skal derfor være i besiddelse af den aktuelle godkendelse til mindre anvendelse, inden du bruger midlet. Godkendelsen finder du ved at klikke herunder.

 

Til toppen

Præcisering - Pixxaro EC må IKKE anvendes i havre

Af planterådgiver Thomas Harbo

Det er åbenbart svært at få alle de rigtige oplysninger med om ukrudtsmidlet Pixxaro EC!

I sidste uges udsendelse omtalte vi standardløsninger til ukrudtsbekæmpelse i vårsæd. I tabel 1 med oplysninger om de aktuelle midlers godkendelse er det korrekt oplyst, at Pixxaro EC IKKE er godkendt i havre. I tabel 5 med standard-sprøjteforslag fremgår denne oplysning ikke tydeligt nok. Det er nu rettet, så det tydeligt ses, at løsning 2 (og 7) IKKE må anvendes i havre.

Tabel 5 med standard-sprøjteforslag er lagt ind via et dynamisk link, så lukker du tabellen op i dag, er rettelsen slået igennem, og det fremgår tydeligt at løsninger med Pixxaro EC IKKE må anvendes i havre.

Til toppen

Ukrudtsbekæmpelse i græsmarker

Af planterådgiver Thomas Harbo

Den beskedne vækst i græs og ukrudt i april måned, giver god mulighed for at bekæmpe ukrudt i de vedvarende græsmarker her i de kommende uger.

Ukrudtsmidler og bekæmpelse

Der er ikke så mange forskellige herbicider, der er godkendt til anvendelse i græsmarker. I tabel 1 ser du en oversigt over de aktuelle midlers godkendelse. Bemærk, at en række gammelkendte midler bliver omfattet af anvendelses- og opbevaringsforbud pr. 1. juli. Bemærk også, at det nye fluroxypyr-middel Starane 333 HL IKKE er godkendt til anvendelse i græs.

Tabel 1 Oversigt over aktuelle herbiciders godkendelse i græsmarker

I græsmarker er det primært en række rodukrudtsarter, det kan være aktuelt at bekæmpe, samt endvidere arter som vår- og engbrandbæger; se løsningsforslag i tabel 2.

Ofte har vi de bedste betingelser for en effektiv bekæmpelse af rodukrudtsarterne efter et slæt, hvor genvæksten kommer ret ensartet. Effekten bliver bedst under gode vækstforhold, og når skud af arter som agertidsel og skræppe har nået 12 – 20 cm højde inden behandling – og gerne inden mælkebøtte blomstrer. I år kan der imidlertid også være en periode primo maj pga. den forsinkede vækststart, hvor du kan ramme ukrudtet på det rigtige tidspunkt. Husk at være opmærksom på behandlingsfristen! Glipper behandlingen nu, får du igen chancen i juni måned efter slæt.

Tabel 2 bekæmpelse af ukrudt i græsmarker

Til toppen

Stankelbenlarver

Af planterådgiver Thomas Harbo

Kemisk bekæmpelse af stankelbenlarver er ikke mulig. Du kan forsøge med tromling. Gensåning af angrebne kornafgrøder er ikke aktuel før hen mod grundlovsdag.

Meldinger om angreb af stankelbenlarver i vårsæden begynder så småt at løbe ind. Larvernes aktivitet har også været begrænset i den kolde periode med nattefrost, men nu begynder de bare pletter at vise sig i markerne, hvor kornet ikke vokser frem som forventet. Majs derimod er normalt ret robuste overfor larvernes gnav, og med udsigt til 15 – 20 °C er erfaringen, at majsplanterne vokser fra larvernes gnav i løbet af få dage.

Uden mulighed for kemisk bekæmpelse kan du kun prøve at tromle afgrøden, for at hæmme larvernes aktivitet. Tromling skal absolut ske "med gefühl" – er jorden for fugtig og tung kan den pakkes så hårdt, at også afgrøden hæmmes, mens effekten omvendt bliver alt for lille, hvis jorden er for tør. Pas på med at tromle i perioden fra topspiren er brudt frem fra kernen indtil trebladsstadiet, da spiren er sprød og let knækker af.

Larvernes aktivitet er høj gennem maj måned, og det kan næppe betale sig at gen- eller efterså korn, før vi når hen omkring grundlovsdag, hvor larvernes ædelyst aftager i dagene hen mod, at de forpupper sig.

Til toppen

KVÆG

Brug friskgræsprøver

Af kvægrådgiver Vibeke Duchwaider

Friske prøver klippet i én eller flere af dine slætgræsmarker giver et godt billede af græssets udvikling op til høst. Brug resultaterne sammen med slætprognosen og bliv mere skarp på slættidspunktet.

Friskgræsprøver i SAGRO

I SAGRO klipper vi prøver i græsmarkerne op til første slæt. Det har to formål: Den ene er at hjælpe SEGES med at sætte slætprognosen i gang og styre den undervejs i væksten, det andet er at hjælpe dig med at kende græssets udvikling og beslutte det rigtige slættidspunkt.

De prøver, der udtages med det første formål for øje, klippes meget tidligt i sæsonen. De første blev således allerede klippet mandag den 24. april i den sydlige del, mens de første prøver i den nordlige del er klippet den 1. maj. Der bliver klippet i de samme marker i alt tre gange med en uges mellemrum. Markerne er udvalgt efter alder, græsblanding og beliggenhed, således at både blanding 22/35, blanding 45 og en struktur-blanding med strandsvingel er repræsenteret både i nord og syd. Resultaterne kan løbende følges på hjemmesiden: http://www.sagro.dk/raadgivning/planter/grovfoder/foderanalyser .

Græsblandingerne, som klippes til analyse, er sammensat således:

Blanding 22 og 35:           Rajgræs og hvidkløver
Blanding 45: Rajsvingel af rajgræstype, rajgræs, rødkløver og hvidkløver
Blanding 49: Rajsvingel af strandsvingeltype, rajsvingel af rajgræstype, rajgræs, rødkløver og hvidkløver
Barenbrug struktur: Strandsvingel, rajgræs og hvidkløver

 


Tabel 3
Resultater af de første friske græsprøver klippet i forbindelse med igangsættelse af slætprognosen. Som forventet er græsset stadig meget spædt og udviklingen har været meget begrænset mellem den 24. april og 1. maj.

Beslutningsstøtte til slættidspunkt

Når du skal tage beslutning om det rigtige slættidspunkt, kan en klippeprøve være en rigtig god støtte til brugen af slætprognosen. Slætprognosen kan bruges alene med prognosedata (vejrdata fra DMI) ud fra angivelse af dit postnummer. Resultatet bliver dog langt mere sikkert, når du har analysesvaret af en græsprøve til at spore prognosen ind på, hvor på udviklingskurven dit eget græs er aktuelt.

Som jeg tidligere har skrevet, anbefaler vi, at du sætter en dato for første slæt og får lagt din slætstrategi ud fra denne. Så hvorfor bruge energi på at udtage prøver af græsset før høst? Idéen med at fastsætte en slætstrategi er, at du forholder dig mere kritisk til den fordøjelighed, som ønskes i ensilagen i henhold til køernes ydelsesniveau mm. Men den lokale udvikling i græsset i foråret er selvsagt forskelligt fra år til år alt efter vejret, ligesom kvaliteten vil afhænge af kløverandel, græsblanding og markens alder. Her kan resultatet af en analyse taget i egen mark hjælpe.

Følg udviklingen løbende

Idéen med de friske græsprøver er, at der ikke bare tages én prøve, men to. På den måde er det nemlig muligt at afdække græssets udvikling i foråret. Typisk tages prøverne med en uges mellemrum. Det er nemlig væksthastigheden, og dermed hvor hurtigt koncentrationen af sukker og råprotein samt fordøjeligheden falder i græsset, som er rigtig interessant. Forårsvæksten kan være enormt eksplosiv og bare få dages ekstra vækst kan give mange ekstra foderenheder i siloen. Desværre fortyndes kvaliteten også hurtigt i det hurtigt voksende græs, og ærgrelsen ved at have en stor stak med alt for tung fordøjeligt foder er stor. Du kan se slætprognosen her https://www.landbrugsinfo.dk/kvaeg/foder/grovfoder/slaetgraes/sider/PL_Slaetprognose.aspx .

Bestil prøver nu

Ønsker du at få udtaget prøver af én eller flere af dine slætmarker, kan du bestille prøven hos din kvægrådgiver. Prøverne udtages typisk mandag, da det betyder, at vi kan have svaret allerede sidst på dagen onsdag i samme uge. Prisen for én prøve er 395 kr. plus rådgiverens tid til at klippe prøven samt kørsel. Er du med i Grovfoderskolen får du prøven for 395 kr. alt inklusiv.

 

Til toppen

VANDING

Vanding kan snart blive nødvendig

Af planterådgiver Christina S. Jørgensen

Frem med vandingsmaskinerne

Grundet de beskedne nedbørsmængder den seneste tid og udsigt til blæst og høje temperatur kan vanding blive aktuelt i slutningen af denne uge.

Vandbalance

I vintersæd og overvintrede græsmarker kan det på mange lokaliteter blive aktuelt at få vandingsmaskinerne i sving nu. Der er ikke udsigt til megen nedbør den kommende uge og mod slutningen af ugen kan vandunderskuddet i græsmarker og vintersæd på JB 1 komme tæt på 30 mm og dermed udløse behov for vanding.

Vandingsvejledning fremover

Fra medio næste uge kan du finde den aktuelle nedbørsstatus samt prognosen for de kommende fem dage for 14 udvalgte lokaliteter på vores hjemmeside. Mere herom i næste uges TILVÆKST Grovfoder.

Cookie- og privatlivspolitik på www.sagro.dk

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, vurdere brugen af de enkelte elementer på sagro.dk og til at støtte markedsføringen af vores services. Ved at klikke videre på sagro.dk accepterer du vores brug af cookies. Læs mere

Jeg accepterer

Tilmeld dig vores nyhedsbrev
Tilmeld dig vores nyhedsbrev!

Hold dig opdateret med SAGROs nyhedsbrev.
Du får information om præcis de emner, der interesserer dig.

Hvad siger du ja til?
Jeg ønsker ikke at se denne popup længere