Header billede

TILVÆKST Grovfoder, nr. 12, 11. maj 2017

 

Indhold

 

MARK

Ukrudtsbekæmpelse i majs

Af planterådgiver Thomas Harbo

Ukrudtsbekæmpelsen i majsen begynder så småt i denne uge. Kender du de dominerende arter på arealerne, kan du allerede ved første sprøjtning lægge den rigtige strategi for sæsonen, hvor også rensning og etablering af efterafgrøden er tænkt ind.

Som omtalt i TILVÆKST Grovfoder nr. 10 er en sprøjtning mod ærenpris-arter med DFF eller Legacy 500 SC aktuel, hvor ærenpris forventes at blive et alvorligt problem. Med denne ene – og dog meget vigtige – undtagelse er der ikke kommet nye midler til ukrudtsbekæmpelsen i majs, hvorfor årets øvrige løsningsforslag blot er en ajourføring af de seneste års. Vi har selvfølgelig inddraget erfaringerne fra sidste sæson og trimmet løsningerne, så de er tilpasset de udfordringer, vi kan forvente i år.

Godkendte midler

De godkendte midler fremgår af tabel 1 herunder. I praksis anvendes Stomp CS ikke, ligesom vi heller ikke kan finde anvendelse for Xinca i vores standardløsninger, da midlet er prissat meget ugunstigt. Ukrudtsbekæmpelsen i afgrøden sker derfor fremdeles med kun seks forskellige aktivstoffer!

Tabel 1 Ukrudtsmidler i majs. Godkendelser, max. doseringer og andre bestemmelser.

Begrænsninger i efterfølgende afgrøde

Generelt er der ikke de store problemer med begrænsninger i afgrødevalget efter majsafgrøder, hvor midlerne i tabel 1 er anvendt; dog er der to undtagelser, som indimellem giver problemer efter anvendelse af Callisto / Starship.

På Callisto- / Starship-etiketten er der flg. forbehold for efterfølgende afgrøde: "Efter anvendelse af Callisto / Starship må der det efterfølgende år ikke sås/plantes følsomme afgrøder/kulturer, som roer, spinat, ærter, salat, kål og andre grønsager. Før såning af vårraps bør jorden pløjes. Lettere jordbearbejdning som harvning er tilstrækkelig før såning af korn og græsser. Ved omsåning kan der kun sås majs. Der må tidligst sås efterfølgende afgrøder fire måneder efter sprøjtning." I praksis har vi også set skader i hestebønner efter anvendelse af Callisto / Starship.

Planlægges der roer, ærter (eller hestebønner) efter majsen, kan der anvendes Xinca i stedet for Callisto / Starship. Dette er nok den anvendelse vi kan se for Xinca i øjeblikket.

Årets standardløsninger

I standardløsningerne til ukrudtsbekæmpelse i majs, som du finder i tabel 3 og 4, indgår Harmony SX og Starane 333 HL (Tomahawk 180 EC, Lodin m.fl.) i de fleste. I forslagene til bekæmpelse af "almindelig ukrudtsbestand" (tabel 3) kan du i løsning 1 og 2 vælge at benytte Harmony SX eller Starane 333 HL som foreslået eller evt. bytte rundt efter en vurdering i det konkrete tilfælde afhængig af ukrudtsbestand og –størrelse samt temperatur m.v., mens du i løsning 3 skal benytte Harmony SX for at få tilstrækkelig effekt.

Udvikling af resistente ukrudtsbestande imødegås dog bedst ved at benytte Harmony SX i første sprøjtning og Starane 333 HL sammen med MaisTer i den anden.

Mod snerle- og vejpileurt er effekt/bytteforholdet mellem Harmony SX og Starane 333HL som vist i tabel 2.

Tabel 2 Effekt mod snerle- og vejpileurt

På arealer med massiv fremspiring af snerlepileurt kan der være behov for at supplere/øge dosis af Starane 333HL med 0,05 – 0,08 l/ha i første sprøjtning. Bemærk max. dosis af Starane 333 HL (0,15 l/ha pr. sæson)

I løsningsforslagene til de "særlige ukrudtsarter" (tabel 4), bør du undgå at bytte om på midlerne, da de specifikt er valgt for at opnå den bedste effekt mod de ofte sent fremspirende ukrudtsarter.

Penetreringsolier til Callisto-baserede løsninger

Erfaringer fra de seneste sæsoner har vist, at effekten af de Callisto-baserede løsninger kan forbedres – ikke mindst mod ærenpris-arter – ved at tilsætte 0,5 l/ha Renol, MaisOil eller anden vegetabilsk penetreringsolie. Effekten er også bekræftet i landsforsøg. Vores anbefaling er derfor altid at anvende Renol i de Callisto-baserede løsninger, da vi har brug for "al den effekt, vi kan samle sammen"; effekten mod ærenpris-arterne er ikke overbevisende!

Vi anbefaler ikke at anvende mineralsk penetreringsolie.

Tidspunkt og strategi

Vi kan ikke forvente at kunne bekæmpe stort ukrudt. Derfor er det vigtigt at følge de mange erfaringer fra de seneste år, der viser, at der i majs opnås størst sikkerhed for at holde afgrøden fri for betydende ukrudt, når der anvendes en splitstrategi, hvor ukrudtet ved første sprøjtning max. står med første par blivende blade – dette gælder i særdeleshed for storkenæb og ærenpris-arterne. Selvfølgelig betyder temperatur- og fugtighedsforhold på sprøjtetidspunktet meget for effekten, men korrekt timing er altafgørende og kan slet ikke overvurderes! En del har erfaret, hvor meget ukrudt, der bekæmpes ved en sprøjtning "lidt til den tidlige side"; mange flere har oplevet, hvor svært det er at opnå en tilfredsstillende bekæmpelse, når det sker blot et par dage for sent – også selvom dosis øges. Når det så er sagt, skal du naturligvis øge doseringen med måske 15 – 25 %, hvis ukrudtet lige er blevet "et par dage for gammelt", da mulighederne for senere at rydde op i stort ukrudt er meget begrænsede.

Anden sprøjtning gennemføres 10 – 20 dage senere, når nyfremspiret ukrudt har nået samme udviklingstrin som ved første sprøjtning. Se vore standardforslag til ukrudtsbekæmpelse i majs i henholdsvis tabel 3 for almindelige ukrudtsarter incl. hejre- og storkenæb og tabel 4 for øvrige "særlige" (besværlige) ukrudtsarter.

Praktiserer du sædskifte med majs, græs og korn i rotation, kan du være heldig, at ukrudtsbestanden kun består af letbekæmpelig frøukrudt uden betydende indslag af nogle af de mere besværlige arter, som nævnes i afsnittet "Særlige ukrudtsarter". I sådanne tilfælde er effekten af de opstillede standardløsninger i tabel 3 til første og anden sprøjtning ligeværdig. Som standardforslagene lægger op til, bør der dog anvendes en løsning med MaisTer mod græsukrudt i enten første eller anden sprøjtning, da dette erfaringsmæssigt holder marken bedst fri for ukrudt, indtil majsen lukker af hen mod Sankt Hans. Bemærk også kommentarerne om ukrudtsarter under "Ukrudtsbestand og bemærkninger"; se tabel 3, standardløsningerne nr. 1 / 2, 3 og 4.

Strategi ved efterafgrøder

Majssåningen er ved at være afsluttet. Jorden er ret lun, og med let regn i denne uge, kan vi være heldige, at det giver en hurtig og massiv remspiring af ukrudt med mulighed for en god effekt ved rettidig bekæmpelse. Hvor du planlægger etablering af efterafgrøde eller blot radrensning eller evt. strigling, bør løsninger med MaisTer prioriteres i første sprøjtning. Kvik bekæmpes først effektivt, når det står med tre blade, men der er også en mindre effekt på kvikskud med færre blade. MaisTer-dosis i første sprøjtning bør afstemmes efter mængden af kvik; se standardløsning 2.

Radrensning og etablering af efterafgrøder er ikke velegnet, hvor der findes rodukrudt, og bør kun ske, hvor anden placering ikke er mulig. Sentfremspirende arter som sort natskygge, hvor spiring kan sættes i gang af radrensningen, kan evt. bekæmpes med 0,4 – 0,5 l/ha Callisto efter etablering af græsefterafgrøden, når kulturgræsserne står med 2 – 3 blade.

Anvendelse af Callisto og MaisTer inden etablering af græsefterafgrøder giver normalt ikke anledning til problemer med fremspiring, hvor der radrenses eller evt. strigles i forbindelse med etableringen. Det kan ikke anbefales at så cikorie i efterafgrøden, hvor der er behandlet med Callisto og/eller MaisTer. Anvendt mod almindeligt frøukrudt skal der gå mindst to dage mellem sprøjtning og radrensning for, at midlet får tid til at virke. Effekt på rodukrudt kræver længere tid og kan forventes efter fem dage, hvor der er behandlet med Callisto, og 8 – 10 dage efter behandling med MaisTer. Firmaerne Syngenta henholdsvis Bayer, erstatter IKKE tab forårsaget af dårligt etableret efterafgrøde i majs efter brug af produkterne.

Skal der ikke etableres efterafgrøder i marken, anvendes en passende dosering af MaisTer almindeligvis i anden sprøjtning, hvor den alt andet lige giver mere effekt for pengene.

Ukrudtsarter som kræver særlig opmærksomhed

En række ukrudtsarter er så vanskelige at bekæmpe, at forekomst af disse bestemmer middelvalg, timing og bekæmpelsesstrategi i det hele taget. Det kan være svært bekæmpelige arter eller arter med et fremsprings- eller vækstmønster, som afviger fra det "normale". Ærenprisarter samt hejre- og storkenæb er de mest besværlige arter af frøukrudt (se tabel 3), mens bekæmpelsesstrategien for arter af rodukrudt samt alm. hanespore og grøn skærmaks omtales på de følgende sider. Der henvises endvidere til tabel 4.

Fælles for alle disse (og flere andre) arter er, at deres opformering bør forebygges og undgås. Hertil er sædskifte oftest den bedste (og eneste) løsning!

Hejre- og storkenæb

Hejrenæb og storkenæb er de to arter, som er tidligst fremme efter jordbehandling, og rettidig sprøjtning er helt afgørende for at opnå en tilfredsstillende effekt mod især storkenæb.

På de letteste jordtyper, hvor de to arter kan være helt dominerende, er det deres fremspiring, der dikterer sprøjtetidspunktet for første sprøjtning.

Billede 1 Nyfremspiret hejrenæb. Planterne er lette at kende på de asymmetriske kimblade. Planten til højre er rødfarvet efter behandling med Harmony SX (foto: Thomas Harbo).

Indtil videre har majsens fremspiring været ret langsom, hvilket har givet mulighed for at anvende den meget effektive og billige løsning med glyphosat-sprøjtning inden afgrødens fremspiring. Med den seneste uges varmere vejr, må vi forvente at majsen nu kommer hurtigt op, så vær MEGET opmærksom, inden du sprøjter med glyphosat, og er der den mindste risiko for afgrøden, må bekæmpelsen ske med de traditionelle ukrudtsmidler. Med den lave max. dosering af Harmony SX, skal der suppleres med Fighter 480. Effekten er meget afhængig af solskin og temperatur (optimalt 18 – 22 °C).

Til pletsprøjtning kan også anvendes 0,75 – 1,0 l/ha Fighter 480 + 0,5 l/ha Renol. Opfølgning mod andet ukrudt bør ske med en egnet løsning.

Ærenpris-arter

Heldigvis har vi nu mulighed for at anvende DFF / Legacy 500 SC til bekæmpelse af ærenprisarter inden majsens fremspiring; dette omtalte vi i TILVÆKST Grovfoder nr. 10. Fremspiringsbetingelserne er nu gode i markerne, og med en hurtig fremspiring af afgrøden eller under blæsende forhold, vil der naturligvis være en del arealer, som ikke bliver behandlet med DFF / Legacy 500 SC, skønt der er behov for det. Erfaringerne viser, at hvor der er anvendt DFF/ Legacy 500 SC, er det ret let at kontrollere ærenprisarterne, og der er næppe behov for at anvende mere end 0,4 – 0,5 l/ha Callisto. Har du tidligere været udfordret af ærenprisarter, vil vi alligevel anbefale, at du holder øje med markerne, så tidspunktet for en rettidig opfølgning ikke forpasses!

Har du ikke nået at anvende DFF / Legacy 500 SC inden fremspiring, viser al erfaring entydigt, at timing og rettidig bekæmpelse er ALT-AFGØRENDE for god effekt mod ærenprisarterne. Rettidig bekæmpelse af ærenpris med Callisto er senest, når første par løvblade er under udvikling, og allersenest når andet par løvblade kan anes som små knopper.

Gå aldrig på kompromis med doseringen af Callisto. Bliver effekten utilstrækkelig, findes der ingen anden løsning end radrensning. Standardløsning nr. 1 foretrækkes, eller tilsvarende Callisto-dosering i standardløsning nr. 2, hvilket dog i praksis gør løsningen noget dyr. Standardløsning nr. 2 kan dog blive aktuel, hvor afgrøden sås ret sent, og bør foretrækkes, hvor anden sprøjtning erstattes af mekanisk ukrudtsbekæmpelse – se standardløsning nr. 5.

Billede 2 Tæt bestand af ærenpris og enårig rapgræs (foto: Thomas Harbo).

 

Tabel 3 Standardløsninger til bekæmpelse af almindelig ukrudtsbestand samt hejre- og storkenæb i majs på ukrudt med max. to løvblade.

 

Rodukrudt samt alm. hanespore og grøn skærmaks

Vandpileurt

Vandpileurt er et rodukrudt, der kan være svært at bekæmpe i majsen. Bedst effekt opnås med gentagne behandlinger med Callisto, MaisTer og Starane 333 HL.

Gul okseøje

Gul okseøje bekæmpes tilfredsstillende med MaisTer. Gul okseøje bør senest bekæmpes, når ukrudtet står med to løvblade. Fighter 480 og Callisto har også nogen effekt i de tidlige udviklingsstadier.

 

Billede 3 Gul okseøje kan bekæmpes i majs, men bekæmpelse skal ske på små planter ligesom i andre afgrøder (foto: Thomas Harbo).

Kvik, andre ukrudtsgræsser samt agersvinemælk

MaisTer er effektiv til bekæmpelse af kvik, og generelt er én sprøjtning (anden sprøjtning) med MaisTer tilstrækkelig. Kun hvor majsen vil blive klemt af en tæt kvikbestand inden anden sprøjtning, bør MaisTer anvendes mod kvik i første sprøjtning (se dog også tidligere). Effekten af MaisTer mod kvik er så god, at der kan ryddes op i selv ret tætte bestande med én enkelt sprøjtning.

Bekæmpelse af agersvinemælk følger samme strategi som bekæmpelsen af kvik. Se standardløsningerne nr. 6 og 7.

Almindelig hanespore

Billede 4 Almindelig hanespore er meget vanskelig at bekæmpe, hvis de bliver større end den på billedet her (foto: Thomas Harbo).

 

Almindelig hanespore bekæmpes ligeledes effektivt med MaisTer i doseringer omkring 90 g/ha i anden sprøjtning, men også Callisto har en effekt, som dog ikke er tilstrækkelig til, at midlet kan anvendes alene i bekæmpelsen. Er almindelig hanespore fremme ved første sprøjtning, suppleres Callisto med 50 – 60 g/ha MaisTer. Effekten er bedst ved mindre hanespore med 2 – max. 3 blade.

Almindelig hanespore kræver megen varme for at spire og er almindeligvis kun fremme i begrænset antal ved første sprøjtning. I relativt sent såede majs kan der dog forventes en mere massiv fremspiring allerede ved første sprøjtning pga. det senere sprøjtetidspunkt. Se standardløsning nr. 7.

Grøn skærmaks og følfod

Grøn skærmaks er en anden sent-fremspirende græsukrudtsart, som spredes til stadig flere arealer – indtil videre dog fortrinsvist længst mod syd i vores område. Grøn skærmaks behøver også megen varme for at spire frem, og den vil normalt først være at finde til anden sprøjtning, men vær alligevel opmærksom på denne art allerede til første sprøjtning.

Callisto har usikker virkning på grøn skærmaks, og der bør anvendes en høj dosering MaisTer for at opnå tilstrækkelig effekt. Se standardløsning nr. 7.

Mod følfod anvendes ligeledes standardløsning nr. 7. Virkningen af denne løsning er det bedst opnåelige, men er ikke tilstrækkeligt til at holde bestanden nede.

Gentagne sprøjtninger med glyphosat er eneste effektive bekæmpelsesstrategi, og sædskifte er derfor en helt central del i bekæmpelsen af denne art.

 

Billede 5 Følfod er vanskelig at bekæmpe med kemiske midler i majsen. Bedst effekt opnås med sædskifte og glyphosat i kornstub (foto: Thomas Harbo).

 

Spildkartofler, grå bynke og sort natskygge

Spildkartofler kan være et stort problem i majs, og de kan hæmme majsens vækst, hvis de ikke bekæmpes tilfredsstillende. Ved utilstrækkelig bekæmpelse opformeres bestanden i majsafgrøderne.

Kartofler bekæmpes effektivt med en splitstrategi med to til tre sprøjtninger, hvor der anvendes 0,4 – 0,5 l/ha Callisto i hver sprøjtning. Der suppleres med andre midler efter behov.

Grå bynke bekæmpes ligeledes bedst ved ovennævnte strategi.

Callisto er meget effektiv mod sort natskygge, og hvor der er megen sort natskygge, foretrækkes en løsning med Callisto i anden sprøjtning (og evt. tredje sprøjtning). MaisTer har dog også god effekt på sort natskygge.

 

Billede 6 Grå bynke er vanskelig at bekæmpe effektivt. Tre gentagne sprøjtninger med 0,4 – 0,5 l/ha Callisto giver bedst effekt (foto: Thomas Harbo).


Tabel 4 Standardløsninger til bekæmpelse af særlige ukrudtsarter med fastlagt bekæmpelsesstrategi i majs.

 

Til toppen

KVÆG

Friskgræsanalyser

Af kvægrådgiver Torben Hedegaard

Græsset holder fortsat en god fordøjelighed. I det kølige vejr falder kvaliteten kun langsomt. Med mindre vi for høje temperaturer i en periode, kan slættidspunktet fastsættes i god tid.

Prøver indhentet den 8. maj

 

Tabel 5 Resultater af de friske græsprøver klippet den 8. maj i forbindelse med igangsættelse af slætprognosen. Som forventet er græsset stadig meget spædt og udviklingen har været meget begrænset mellem den 1. og 8. maj.

I tabellen, der blev vist i TILVÆKST Grovfoder nr. 10 havde der indsneget sig et par fejl; disse er nu rettet. Rettelser er skrevet med rød skrift.

Som det fremgår af tabellen, viser prøverne fra mandag den 8. maj, at der fortsat er en meget høj fordøjelighed i græsset – bl.a. som følge af meget højt indhold af sukker. Udviklingen er påvirket af det forholdsvis kølige vejr, som ser ud til at fortsætte den kommende uges tid. Med mindre vi pludseligt får 20 – 25 °C, kan vi se frem mod et slættidspunkt, der kan fastsættes i god tid. Bliver det varmt, øges lignificeringen i græsset, og kvaliteten vil være hurtigt faldende.

Uanset vejrlig, må vi forvente yderligere fald i græssets indhold af protein proportionalt med tørstofproduktionen.

I perioden fra 1. til 8. maj er proteinindholdet reduceret med 2 procentenheder og udgør nu 16,6 % af tørstoffet som gennemsnit af de seks prøver. Det må siges at være et normalt fald i løbet af én uge. I samme periode er FK org.stof kun reduceret fra 88,3 til 87,0 %.

 

Til toppen

Cookie- og privatlivspolitik på www.sagro.dk

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, vurdere brugen af de enkelte elementer på sagro.dk og til at støtte markedsføringen af vores services. Ved at klikke videre på sagro.dk accepterer du vores brug af cookies. Læs mere

Jeg accepterer

Tilmeld dig vores nyhedsbrev
Tilmeld dig vores nyhedsbrev!

Hold dig opdateret med SAGROs nyhedsbrev.
Du får information om præcis de emner, der interesserer dig.

Hvad siger du ja til?
Jeg ønsker ikke at se denne popup længere