Header billede

TILVÆKST Grovfoder, nr. 3, 23. februar 2017

 

MARK

Udbringning af gylle i det tidlige forår

Af planterådgiver Thomas Harbo

Udbringning af husdyrgødning bør om muligt vente indtil vækststart. Tag forholdsregler mod næringsstoftab ved evt. udbringning nu.


Værdi af husdyrgødning

Med de aktuelle gødningspriser kan værdien af et ton kvæggylle med et gennemsnitligt næringsstofindhold beregnes til ca. 32 kr. +/÷ 5 kr./ton ved 70 % udnyttelse af kvælstof og 90 % udnyttelse af fosfor og kalium. Værdien er dermed lidt lavere end de seneste år, men det er alligevel betragtelige værdier, der håndteres i gyllen.Afvent om muligt udbringning

Efter et indtil videre ret nedbørsfattigt vinterhalvår har mange endnu ledig lagerkapacitet. Trafikken i markerne har da også været noget mindre, end vi ofte har set. Vi er også endnu så langt fra begyndende vækststart i græsmarkerne og etablering af vårsæden, at der heller ikke her er noget behov for at få gyllen kørt ud nu. Først om endnu et par uger kan vi med god ret argumentere fagligt for udbringning af gyllen. Husk også på, at risikoen for tab af næringsstoffer og afløb til vandmiljøet alt andet lige bliver mindre jo tættere vi kommer foråret og vækststart. Mange erfaringer viser desuden, at der ofte er en betydelig ringere markeffekt af gylle udbragt i februar kontra tætter på vækstsæsonen. Har du stadig ledig lagerkapacitet, bør du derfor vente endnu nogle uger med at udbringe gylle.

Er du i en situation, hvor du skal have taget toppen af lageret, kan du fx mindske risikoen for næringsstoftab i forbindelse med afstrømning efter overskudsnedbør ved kun at udbringe halvdelen af den planlagte gyllemængde til majs. Resten kan så tildeles umiddelbart inden afgrødeetablering eller evt. i vækstsæsonen.


Hvilke afgrøder?

Udbringning frem til medio marts bør prioriteres til de afgrøder, der tidligst i foråret får et næringsstofbehov, eller alternativt hvor skaden ved tidlig udbringning er mindst. I prioriteret rækkefølge er det:

  • Stubmarker og græsmarker, der skal lægges om. Bemærk, at græsmarker og efterafgrøder, der skal ompløjes på 2,3 DE-ejendomme, IKKE må tilføres husdyrgødning før tidligst 1. marts.
  • Vinterraps og anden vintersæd.
  • Blivende græsmarker. Bemærk, at gødskning fremmer den tidlige vækst, så risikoen for vinterskader øges ved omslag til vintervejr.

Billede 1 Udbringning af gylle med SyreN-udstyr. Foto: SAGRO

Gylleanalyse uden omrøring af tank

Af teamleder, salgsafgrøder, Christian Hansen

Med en ny metode til udtagning af gylleprøver, behøver du ikke længere at omrøre tanken, inden prøven udtages.


Prøvetagning uden omrøring

Prøveudtagningen foretages af professionelle folk, som bruger en ny men sikker prøvetagningsteknik. Der udtages tre spydprøver fra gyllebeholderen. Spydprøverne tages efter samme princip som prøver fra spyd i ensilagestakke – altså fra top til bund. Når spyddet sænkes i gylletanken fyldes det efterhånden, som det går ned, og når det "står på bunden" indeholder spydet "gyllesøjle" med samme fordeling som gylletanken med hensyn til næringsstoffer. De tre delprøver samles til én prøve, der efterfølgende neddeles efter anerkendte neddelings-principper.


Kvalitet

Metoden er testet i forhold til den traditionelle metode med prøver af oprørt tank og giver sammenlignelige analyseresultater. SAGRO vil her i den første sæson udtage prøver af en række omrørte beholdere og sammenligne analyserne heraf med prøver udtaget med den nye metode.

Fordele

  • Du kender værdien af gyllen inden udkørsel.
  • Du kan udtage gylleprøven i god tid inden udkørsel og uden at skulle omrøre tanken.
  • Du skal ikke selv sørge for en repræsentativ udtagning.

Kend værdien af næringsstoffer i din gylle inden den skal fordels på marken

Bestil en prøvetagning fra din gylletank, så vil du indenfor 14 dage få udtaget en prøve og modtage et analyseresultat, som du kan bruge til planlægning af din gyllefordeling på markerne. Samlet pakkepris er 1.050 kr. eksl. moms.

Den kemiske analyse indeholder tørstof, total- og ammoniumkvælstof, fosfor og kalium.

Kontakt din planteavlskonsulent eller sekretærerne

  • SAGRO Syd: Lene Gripping, tlf. 76 60 23 90. eller Lis Kristensen, tlf. 76 60 23 98
  • SAGRO Nord: Hanne Futtrup, tlf. 96 29 66 43

Til toppen

Handelsgødning til slætgræs

Af planterådgiver Thomas Harbo

Ikke alle arealer med slætgræs kan tilføres gylle i foråret. Det gælder fx mange efterårsudlagte marker men også en del flerårsmarker, som ikke kan bære de tunge maskiner. Endelig er der jo også ejendomme, hvor der ikke er så store mængder husdyrgødning til rådighed, og hvor det derfor ønskes at prioritere gylle til majs og vårsæd.

Traditionelt har der til slætgræsmarker, som ikke tilføres gylle, været anvendt en NPK-gødning som fx 21-3-10. Er fosfortallet over 2 – 2,5, er der ikke behov for at tilføre fosfor til græsmarken i foråret, og der vil derfor ofte kunne laves en faglig bedre – og tilmed billigere – gødskning ved at anvende en NS-gødning og supplere med K50. Ulempen er dog, at der skal køres to gange.

Tabel 1 Omkostninger til gødskning samt tildelte næringsstoffer med NPK 21-3-10 hhv. NS + K50

 

Med de aktuelle gødningspriser fra denne uge kan du altså spare i størrelsesordenen 350 kr./ha på at køre med to separate gødningstyper. Omkostningen til en ekstra kørsel ligger mellem 50 og 100 kr./ha, så der er stadig en pæn fortjeneste et hente ved det besvær, som den ekstra kørsel giver.

Foruden lavere gødningsomkostninger får du efter min bedste vurdering i de fleste tilfælde også en bedre gødskning af slætgræsmarken, men hvorvidt det er den ekstra ulejlighed værd, afhænger vel af situationen på den enkelte ejendom, hvor både tid og det tidsrum, gødningssprederen er til rådighed, kan være knap.

Hust at sørge for en passende svovlforsyning til græsset. Ved brug af NS 27-4 er svovltildelingen lige til den lave side med ca. 19 kg/ha., og en klassisk kalkammonsalpeter (N 27 Mg) uden svovl er uegnet. Kan du få en NS 24-6 eller NS 26-14 til en fornuftig pris, vil det være oplagte alternativer.

Til toppen

Fosforregulering fra 2018

Af planterådgiver Bent Skallebæk

Til sæsonen 2018 kommer der en ny fosforregulering for landbrugsarealerne, hvor der bliver indført et fosforloft – det vil sige et loft over hvor meget fosfor, der totalt må tilføres markerne i husdyrgødning OG handelsgødning.


Fosforloft fra 1. august 2017

For kvægbrug bliver fosforloftet på 30 kg P/ha for kvægbrug med max. 1,7 DE/ha (170 kg totalkvælstof/ha), og for undtagelsesbrug med op til 230 kg totalkvælstof/ha bliver fosforloftet 35 kg P/ha. I alle tilfælde skal fosfor i handelsgødning indregnes. Vi forventer derfor, at der skal udarbejdes et fosforregnskab på lignende vis, som det nu kendes for kvælstof.

Fosforreguleringen betyder, at især undtagelsesbrugene bliver pålagt kraftige restriktioner på, hvor meget fosfor i handelsgødning, der kan anvendes. Det bliver især kritisk i forhold til majsarealerne, men måske bliver det også svært at lave en fagligt optimal gødningsplan af andre afgrøder.

Eksempel

En beregning udført på en "standard kvægbesætning" med små kvier på dybstrøelse samt større kvier og køer i gyllesystem (samme antal kvier og køer) viser følgende. Bemærk, at begrebet Dyreenheder (DE) forsvinder fra 1. august 2017; i stedet regnes der med anvendt totalkvælstof.

Tabel 2 Hvor meget fosfor er der plads til i handelsgødning


Ovenstående eksempel viser. at det især bliver brug med 2,2 – 2,3 DE/ha og en stor majsandel, som vil opleve en begrænsning i, hvor meget fosfor der må anvendes i startgødning.


Mulige reguleringer på ejendommen

Det bliver en mulighed for at lave Type-II korrektioner af foderforbruget for at beregne en mindre fosforudskillelse fra dyrene. Det kræver dog, at der er foderanalyser af alt grovfoder, der indgår med mere end 10 % af foderet. Foderplan og –forbrug skal opgøres ved minimum fire foderkontroller i den valgte sammenhængende 12 månedersperiode indenfor perioden 01.08.2016 til 15.02.2018.

Type-II korrektioner er mest aktuelt på brug, hvor der bruges meget majs, og hvor der IKKE bruges så meget rapsskrå/-kager. Ligeledes vil en høj mælkeydelse vanskeliggøre en positiv regulering via type-II korrektionen. Du kan desuden komme ud for, at du evt. får en positiv regulering af fosforudskillelsen men en negativ kvælstofregulering.

Er du interesseret i at høre mere om mulighederne for at benytte type-II korrektion, skal du måske allerede nu kontakte din kvægrådgiver, så tallene kan være klar til brug for gødningsplanlægningen til 2018.

Endelig er der forslag om regulering (justering) af fosforloftet på marker med fosfortal under 4.

Til toppen

KVÆG

Økonomi i fodring med hestebønner

Af grovfoderrådgiver Brian Søndergaard

Interessen for at dyrke hestebønner er stigende, nu hvor mejerierne betaler et tillæg for non-GMO fodring. Imidlertid skal der en helhedsbetragtning til for ejendommen for at afgøre om det interessant at se nærmere på hestebønner i markplanen. Prisrelationer mellem energi- og proteinafgrøder samt mellem varer til salg og indkøb spiller også en væsentlig rolle.


Prisrelationer og foderplaner

Økonomien i fodring med hestebønner er meget afhængig af, hvilke briller man ser med. Kigges der kun på fodringssiden, er den samlede økonomi i direkte relation med prisen på soja, jo højere sojapris – jo større gevinst. Kigges der derimod på bedriftens helhed, så skal prisrelationerne til både soja- og kornprisen tages med i overvejelserne, og økonomien vil derved være en kombination mellem manglende indtægt fra solgt korn og mindre indkøbt foder.

For at komme nærmere på økonomien i fodring med hestebønner har vi derfor set nærmere på en demobesætning i FMS, udarbejdet af SEGES, hvor der er regnet på en besætning med 200 køer og 220 hektar dyrkbart areal. Markplanen prioriteres til græs og majs først, hvorefter resten af arealet udlægges i vårbyg, hestebønner og hvede. De forskellige foderplaner er sammensat som vist i tabellen nedenfor. Bemærk, at du ikke må dyrke hestebønner eller andre bælgplanter i renbestand på 2,3 DE-ejendomme.

Tabel 3 Foderplaner med hestebønner


Begrænsningerne for foderplanernes sammensætning opnås gennem ønskerne til sædskiftet, da der helst skal være fire frie år mellem dyrkning af hestebønner. Derfor kan der i demomarkplanen højst være 44 ha, som med et forventet udbytte på 4.600 kg pr. ha vil give et niveau på ca. 2,2 kg TS i hestebønner pr. ko pr. dag i foderplanen. Hertil er der regnet med, at der er plads til opbevaring af hestebønnerne på ejendommen, ligesom der er afsat 25 øre pr. kg til toastning, eller 15 øre pr. kg til tørring af den ubehandlede vare.

For at vurdere økonomien er der fastsat de viste priser i tabel 4 her under. Økonomien i at fodre med ubehandlede hestebønner lander på 96 kr. pr. årsko, mens toastning af hestebønnerne ændrer gevinsten til 84 kr. pr. årsko. Største gevinst opnås der ved at fodre med et mix af toastede og ubehandlede hestebønner, hvor gevinsten beregnes til 216 kr. pr. årsko. Bemærk, at mælkeprisen er steget siden beregningen, men forholdet mellem de forskellige foderplaner vil være den samme.


Tabel 4 Priser

For at belyse følsomheden er det også relevant at se på, hvordan gevinsten ændrer sig, når fx soja- og kornprisen ændrer sig i både op- og nedadgående retning. I nedenstående tabel er vist top- og bundpriser siden 2009 og frem til i dag.

Tabel 5 Prisvariationer 2009 - 2015


Den samlede økonomi

Med helikopterperspektivet og dermed blikket rettet på bedriften som helhed, så ville der med de seneste syv års priser have været en gevinst ved at dyrke og fodre med hestebønner i de fire år, mens der i de tre år ville have været et tab i forhold til fodring med soja. Fodres der med hestebønner i en lavprisperiode (svarende til 2009/2010) vil gevinsten være henholdsvis 164, 199 og 310 kr. pr årsko ved de forskellige foderplaner.

I en højprisperiode som 2012/2013 ville det tilsvarende koste henholdsvis 35, 172 og 1 kr. pr. årsko at fodre med hestebønner i de forskellige foderplaner. Økonomien er derfor meget usikker og kommer i sidste ende meget an på din aktuelle foder- og markplan, ligesom dine evt. fastlåste priser på soja og korn har indflydelse. Hertil skal indregnes den usikkerhed, der desuden er omkring dyrkningssikkerheden af hestebønner, hvor udbyttet af hestebønner naturligvis vil have stor indflydelse på den samlede økonomi.

Tabel 6 Overblik over den samlede økonomi


Til toppen

MARKEDSORIENTERING

Proteinmarkedet

Af Bjørn Asmussen, JL Finans & Råvarer A/S

Følg med i prisudviklingen på sojaskrå. Det rigtige tidspunkt for at forlænge kontrakterne er rykket tæt på.


Protein

Med våde vejrmæssige udfordringer i Argentina som udgangspunkt har der gennem en periode været stigende og ustabile priser på sojaskrå i omegnen af 280 - 290 kr. Men trods det stigende moment og bekymringer, så nedjusterede den seneste USDA rapport ikke den argentinske sojaavl nævneværdigt. Samtidig står analytikerne i kø for at opjustere den Brasilianske høst til nye højder. Samlet set er der derfor en begrundet forventning om et lavere prisinterval ude på terminerne. Alles øjne hviler i disse dage på den sydamerikanske høst, og nervøsiteten er stor. Med til historien hører, at vi er meget tæt på målet!

Tidspunktet for en forlængelse af kontrakterne kan derfor meget vel være gunstigt, når vi når det nært forestående høstpres i Sydamerika. Dertil hører også, at nuværende prisforhold mellem korn og soja er til sojaskråens fordel, hvilket betyder, at vi med rimelighed kan forvente store arealer med soja – også fremadrettet. Rapskagerne er i indeværende høstår steget roligt, men med udsigterne til en presset soja kan der også komme korrektioner på rapsproteinerne, selvom andre faktorer også spiller ind.

Samlet ser det ud til, at "gassen går lidt af ballonen" på landbrugsråvarerne generelt. Det skyldes nok mest de makroøkonomiske nyheder, hvor markedet igen bekymrer sig om Grækenland, Trump og en verdensøkonomi ,der generelt er i slæbegear. Om en skrøbelig verdensøkonomi stjæler billedet, eller et øget forbrug af landbrugsråvarer på baggrund af bedre afregningspriser tager overskrifterne, ved vi endnu ikke.

Til toppen

ARRANGEMENTER

Kom godt i gang med FarmTracking

Af planterådgiver Christina S. Jørgensen

SAGRO afholder kursus i Farmtracking i Holstebro og Billund.

Med FarmTracking har du alle dine markoplysninger ved hånden i marken. Hvordan udnytter du det mest optimalt? Deltag i et af de to kommende kurser og få mest muligt ud FarmTracking på din bedrift.

Carl Aggerbo fra SEGES, som er med til at udvikle FarmTracking app'en, kommer til SAGRO og afholder kursus i brug af FarmTracking. På kurset får du overblik over funktionerne i FarmTracking samt masser af tips og tricks til benyttelse af app'en.

Kurset afholdes

i Holstebro den 2. marts kl.9.00- 11.30
i Billund den 8. marts fra kl. 9.00-11.30 

Pris 300 kr. incl. kaffe og brød.

Tilmelding kan ske på tlf. 80 80 20 40 eller på sagro.dk

 

 

Til toppen

Sprøjteopfølgningskurser

Pga. stor efterspørgsel fra landmænd arrangerer vi nu to sprøjtekurser mere inden vækstsæsonen. Så hvis dit sidste opfølgningskursus er mere end 4 år gammel, og du skal sprøjte i 2017, er det absolut sidste chance for at komme med. Vær opmærksom på at du også skal have et opfølgningskursus, hvis du kun skal købe kemi, men ikke selv sprøjter.


Vi udbyder to kurser

Billund, 23. marts kl. 8.30-16.00
Herning, 28. marts kl. 9.00-16.30

Varighed

Opfølgningskurset varer 1 dag, og der afsluttes IKKE med eksamen. Ved gennemført kursus udstedes et kursusbevis, som skal kunne forevises på forlangende ved Plantedirektoratets kontrolbesøg.


Pris

Kurset koster i alt 738 kr. (108 kr. i AMU-gebyr og 630 kr. for kursusmateriale og forplejning).
Kurset koster dog 1.493 kr., hvis du har en videregående uddannelse (863 kr. i AMU-gebyr og 630 kr. for kursusmateriale).
Hele beløbet bliver opkrævet af SAGRO.
Du kan efter kurset søge om VEU-godtgørelse, hvis du er berettiget til det.


Tilmelding

Efter først til mølle, og senest 14 dage før kurset til:
Lene Gripping, tlf. 76 60 23 90, lgr@sagro.dk
Hanne Futtrup, tlf. 96 29 66 43, hfn@sagro.dk

 

Til toppen

Cookie- og privatlivspolitik på www.sagro.dk

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, vurdere brugen af de enkelte elementer på sagro.dk og til at støtte markedsføringen af vores services. Ved at klikke videre på sagro.dk accepterer du vores brug af cookies. Læs mere

Jeg accepterer

Tilmeld dig vores nyhedsbrev
Tilmeld dig vores nyhedsbrev!

Hold dig opdateret med SAGROs nyhedsbrev.
Du får information om præcis de emner, der interesserer dig.

Hvad siger du ja til?
Jeg ønsker ikke at se denne popup længere