Header billede

TILVÆKST Grovfoder, nr. 9, 27. april 2017

 

 

MARK

Aktuelt i græs

Af planterådgiver Thomas Harbo

Efter en meget kold april måned, hvor blæst og lave dagtemperaturer omkring 5 °C suppleret med nattefrost har været dominerende, er græssets vækst trykket og står på mange lokaliteter med et brunt-gustent skær, der vidner om de kølige forhold. Ikke før vejret slår om, kommer der for alvor gang i produktionen i markerne. Hvor kreaturer blev bundet ud tidligt på måneden for at græsse af den forholdsvis store produktion i sidste halvdel af marts, er det nu ved at være småt med græs, og dyrene må forsynes med andre fodermidler.

Vi kan dog håbe på lunere vinde fra den kommende weekend, og i næste udsendelse tager vi fat på forberedelserne til første slæt med omtale af friskgræsanalyser m.v.

Til toppen

Aktuelt i majs

Af planterådgiver Thomas Harbo

Jordtemperaturen ligger stadig omkring lave 6 °C, men slipper vi for større nedbørsmængder, kan vi med den aktuelle prognose for de næste syv dage forvente stigende jordtemperaturer fra den kommende weekend. Forholdene for etablering af majsen skal selvfølgelig være i orden – dvs. jordtemperatur på minimum 8 °C, ligesom du naturligvis skal kunne lave et godt såbed, men vi er nu så langt henne på foråret, at et efterfølgende omslag til koldere vejr normalt vil være at kortere varighed, hvorfor risikoen ved at så majsen ikke er nær så stor, som for 8 – 10 – 12 dage siden.

Figur 1 Aktuel jordtemperatur og prognose frem til 1. maj for Ribe-området, der normalt er blandt de luneste lokaliteter i det sydvestjyske område (Kilde SEGES). Figur 2 Jordtemperaturen i Herning er endnu lavere og når ikke engang de 6 °C her frem mod weekenden (Kilde: SEGES).

 

Til toppen

Rettelse - Ukrudtsbekæmpelse i udlægsafgrøder

Af planterådgiver Thomas Harbo

I TILVÆKST Grovfoder nr. 8 skrev jeg, at Pixxaro EC IKKE må anvendes i vårsæd med græsudlæg fordi skånsomheden overfor græsset ikke er tilstrækkelig; forbeholdet fremgår af den nye etiket, som endnu ikke er i detailleddet. Dette er imidlertid en fejl, som Dow AgroSciences Danmark A/S arbejder på at få rettet. Dow oplyser, at Pixxaro EC er fuldt skånsomt overfor græsudlæg, og midlet kan således anvendes i vårbyg og -hvede med græsudlæg – altså såvel i grønkorn og helsæd som i korn til modenhed.


Til toppen

Ukrudtsbekæmpelse i vårsæd

Af planterådgiver Thomas Harbo

Endnu en gang er vårsæden blevet sået over en meget lang periode fra medio marts til ind i maj. Ukrudtsbekæmpelsen på de først såede arealer bliver aktuel i løbet af en uge til halvanden efter omslag til varmere vejr.

Tidspunkt, timing og øvrige forhold

Generelt bør du ikke bekæmpe ukrudt, før det tidligst fremspirede ukrudt står med to løvblade. Hvor arter, som spirer forholdsvist sent – og over en længere periode – som fx hanekro og snerlepileurt, er dominerende, bør du afvente, at de største planter står med tre – fire løvblade, så du undgår at skulle genbehandle.

Løsningsforslagene i tabel 5 gælder for ukrudt med tre – fire løvblade, dog med undtagelse af løsning 8, hvor tidlig bekæmpelse er afgørende for et tilfredsstillende resultat. Alle de viste løsninger – undtagen løsning nr. 9 – kan blandes med manganprodukter.

Som altid opnår du den bedste effekt ved morgensprøjtninger. Har der været nattefrost, bør rimen være tøet, inden du sprøjter. Sprøjtning under gode betingelser med stærk sol kan give svidninger af afgrøder - særligt hvis der er omslag i vejret fra tørre forhold til "grødevejr" og ved iblanding af manganprodukter. Lysfarvning efter sprøjtning og svidning efter mangansprøjtning ser ofte værre ud end det er. Er der tale om alvorlig manganmangel vil de varige negative effekter heraf normalt overstige betydningen af en forbigående svidning.

 

Billede 1 Vårbyg med en kraftig ukrudtsbestand af melde (Foto: Thomas Harbo)

 

Slut med flere ældre midler

Hvor vi sidste forår skulle have brugt de sidste rester af Oxitril / Briotril / Duotril, er det i dette forår de gamle fluroxypyr-midler Lodin, Starane 180 S og Tomahawk 180 EC m. fl. der skal bruges, inden anvendelsesforbuddet træder i kraft pr. 1. juli 2017. De nævnte midler må kun anvendes frem til den 1. juli 2017, hvorefter restlagre skal bortskaffes. Afløserne for disse midler er på plads i form af Starane 333 HL, der kom på markedet sidste år, og nye 200 g/l formuleringer af Tomahawk og Lodin.

Læs her før du anvender Mustang Forte

Mustang Forte er et andet billigt og relativt bredt dækkende ukrudtsmiddel, som anvendt i tilstrækkeligt høje doser kan lukke nogle af de huller, vi generelt har på arter af rodukrudt. Imidlertid er anvendelsen omfattet af store forbehold for efterfølgende afgrøde – særligt i forhold til bælgplanter – herunder kløverarter, kartofler og roer samt en række specialafgrøder, hvorfor vi IKKE kan anbefale nogen bred anvendelse af midlet. Anvendelse af halm til dybstrøelse og kompost er også omfattet af restriktioner; anvend i givet fald mindre end 0,5 l/ha for at undgå restriktioner med håndtering af halm.

Mustang Forte passer generelt IKKE ind på ejendomme med grovfodersædskifter. Dog kan der være ENKELTE marker, hvor der skal prioriteres en effektiv løsning mod rodukrudt, og her kan midlet med fordel anvendes med passende planlægning og omtanke.

Forbehold på Mustang Fortes etiket 

Omsåning

Ved omsåning kan der kun etableres korn, græs eller majs.

Forud for genetablering bør eventuelle planterester indarbejdes i jorden ved kraftig harvning eller pløjning.

Efterfølgende afgrøde

Fra det følgende efterår kan der etableres korn, græs og majs.

Da Mustang Forte indeholder aminopyralid, skal der gå 14 – 24 måneder mellem Mustang Forte behandling og etablering af følgende følsomme arter:

14 mdr.: Kartofler og andre natskyggearter, (sukker)roer, løg, gulerod og andre skærmplanter.

24 mdr.: Ært, hestebønne, lupin og andre bælgplanter – herunder kløverarter, agurk, salat og andre kurvblomstrede.

Plantemateriale og efterfølgende afgrøde

Halm og staldgødning/dybstrøelse indeholdende halm fra afgrøder behandlet med Mustang Forte, må ikke anvendes:

  • I drivhuse, til kompost eller produktion af champignon
  • Til dækning af bredbladede afgrøder
  • I biogasanlæg

Efter anvendelse af 0,5 l/ha Mustang Forte eller mindre, anbefales det at indarbejde halm samt staldgødning/dybstrøelse (ikke gylle) indeholdende halm fra afgrøder behandlet med Mustang Forte, senest fire måneder før etablering af andre afgrøder end korn, raps, græs og majs.

Efter anvendelse af mere end 0,5 l/ha Mustang Forte gælder følgende retningslinjer (for halmhåndtering):

  • Halm må kun bortføres fra ejendommen til industriel brug eller afbrænding.
  • Halm eller staldgødning/dybstrøelse (ikke gylle) som indeholder halm fra afgrøder behandlet med Mustang Forte
  • Kan indarbejdes i jorden når som helst før etablering af korn, raps, græs og majs.
  • Skal indarbejdes i jorden i mindst syv måneder før etablering af andre afgrøder.

Aktuelle midler til ukrudtsbekæmpelse i vårsæd

Som nævnt er det en blandet skare af ældre og nye midler, der kan anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vårsæden. Nogle midler kan anvendes i alle kornarter, men nogle få er ikke godkendt i havre. I tabel 1 her under ses en oversigt over de mest gængse midlers godkendelse.

Tabel 1 Aktuelle godkendelser for de almindeligste ukrudtsmidler til anvendelse i vårsæden.

 

Når du anvender tankblandinger, er det naturligvis det middel, der har de skrappeste afstandskrav, der fastsætter afstandskravet for den samlede blanding.

Godkendelsen af et middel gives til hovedafgrøden. Hvor der på etiketten IKKE udtrykkeligt står anført, at det kan anvendes, hvor der er græsudlæg, kan der ikke gøres et produktansvar gældende over for firmaet i tilfælde af skader på græsudlægget.

For de fleste af midlerne gælder der også andre og mere specifikke krav til anvendelse som fx det maksimale antal behandlinger pr. sæson og den maksimalt tilladte dosering, som ofte er afhængig af afgrødens udviklingsstadium. Der vil føre for vidt at angive alle forhold i denne oversigt, og idet der også ofte er forskelle imellem godkendelserne på originalprodukter og kopiprodukter / sammenlignelige produkter, kan vi kun opfordre til, at du altid læser etiketten inden anvendelse.

Sprøjteteknik

Generelt er de tokimbladede arter ret store mål og dermed lette at ramme. Der kan derfor med god effekt anvendes større dråber, som alt andet lige giver meget mindre vinddrift – og som en sidegevinst derfor også giver flere sprøjtetimer til rådighed. Vil du også reducere afstandskravene til vandmiljø og §3-arealer kan du kombinere med en dyse, der giver mulighed for 90 % afdriftsreduktion. På de konventionelle sprøjter, som der jo fortsat er flest af, kan du vælge flg. dyser til din triplet.

Tabel 2 Forslag til dyser i tripletten med mulighed for 90 % afdriftsreduktion langs vandmiljø og §3-arealer.

 

 

 

Tabel 3 Væskemængder som funktion af tryk og hastighed for 025 og 030 dyser – gælder IKKE afdriftsreduktion

 

Priser på ukrudtsmidler

Der kan skrues rigtig mange forskellige løsninger sammen, der kan bekæmpe ukrudtet i de fleste marker. Middelvalget er ikke bare et spørgsmål om effekt men i høj grad også om pris. Imidlertid er sammenligning af priser et uoverskueligt kaos af vejledende (læs "vildledende") priser og forskellige rabatordninger. For blot at have en nogenlunde idé om prisniveauet på de forskellige standard-løsningsforslag har vi anvendt flg. priser, som er hentet i "Middeldatabasen".

Tabel 4 Priser anvendt i vores standard-løsninger.

 

Løsningsforslag til ukrudtsbekæmpelse i vårsæd

Til toppen

MARKEDSORIENTERING

Overvej køb af A-blanding og korn til kommende sæson

Af råvarerådgiver Bjørn Asmussen, JL Finans & Råvarer A/S

Det seneste års gode kornhøstresultater på verdensplan og en vedvarende gunstig vejrudsigt for korn til ny høst, holder priserne nede i øjeblikket. Planteavleren opnår en gennemsnitspris på korn på lige over 100 kr. pr. td. – højest for hvede og lavest for byg. Det er niveauer, som vi ikke har set lavere siden finanskriseperioden. Derfor bør du overveje at del-afdække A-blanding/korn for kommende sæson. Børsniveauet på Matif ny høst termin (sep. 17) er i det laveste niveau siden terminens åbning på børsen; se figur 3.

 

Figur 3 Grafen viser udviklingen i kornprisen for ny høst

Desuden er det værd at studere prisudviklingen på korn over de seneste 10 år i perioden fra 1. april og helt frem til 1.juli. I ALLE de år, hvor børsprisen har været under 190 euro den. 1. april, har vi haft en stigende pris frem mod 1. juli. Dog et enkelt år med uændret udvikling. Vores børspris i dag omkring 165 euro!! Historikken fortæller os dermed, at vi ikke skal vente med risikoafdækning af korn, hvis vi vil sikre os nuværende niveau. Du kan selvfølgelig vente til efter ny høst, hvor alt kan ske, men her taler vi om risikostyring.

HUSK dog at kigge ud på jeres marker inden i disponerer korn/A-blanding. Er der korn, der skal sælges, så er vores anbefaling næsten altid, at sælge kornet i ombyt. Her er kunsten alene, at opnå den bedst mulige ombytningspris. Således bliver det ofte vores forventninger til protein (soja og raps), der afgør handelstidspunktet.

Sojaskråen er stadig i nedtrend

Sojaskråen er stadig i nedtrend efter en global giganthøst. På baggrund af det første valgresultat i Frankrig forleden styrkedes Euroen overfor dollar, hvilket også gavnede en lavere sojapris. Prisen er nu i niveauet 265 kroner ude på de lange terminer. – Bemærk! Det er et prisniveau, som er ganske fornuftigt set over de seneste års handelshistorik.

Til toppen

Cookie- og privatlivspolitik på www.sagro.dk

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, vurdere brugen af de enkelte elementer på sagro.dk og til at støtte markedsføringen af vores services. Ved at klikke videre på sagro.dk accepterer du vores brug af cookies. Læs mere

Jeg accepterer

Tilmeld dig vores nyhedsbrev
Tilmeld dig vores nyhedsbrev!

Hold dig opdateret med SAGROs nyhedsbrev.
Du får information om præcis de emner, der interesserer dig.

Hvad siger du ja til?
Jeg ønsker ikke at se denne popup længere