Søg om lønkompensation

 

Fra onsdag den 25. marts kan der søges lønkompensation via virk.dk.
Vi har samlet, hvad der er værd at vide om lønkompensationsordningen her.
Loven er på plads, men der vil fortsat være en række uafklarede spørgsmål, hvor der skal ske fortolkning af loven.
Det vil vi selvfølgelig løbende få afklaret og komme med svar på.

 

Formål med lønkompensation
Ordningen omfatter virksomheder, der oplever markant ordrenedgang som følge af coronakrisen. Hensigten med lønkompensationen er, at medarbejderne kan beholde deres job og løn i en periode.

Ordningen gælder virksomheder, der fyrer 30 procent eller 50 ansatte.
Ordningen kan benyttes af private virksomheder i perioden fra den 9. marts 2020 til den 9. juni 2020.

Ordningen gælder også for foreninger, fonde og selvejende institutioner, hvis de modtager mindre end halvdelen af institutionernes driftsudgifter i offentligt tilskud.
For at være omfattet af ordningen skal en virksomhed være ekstraordinært hårdt økonomisk ramt som følge af coronavirus. Virksomheden anses for ekstraordinært ramt, hvis den står overfor at skulle varsle afskedigelser for minimum 30 procent af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte som følge af coronavirus.
Der kan godt være tale om en virksomhed med én ansat, hvor en hjemsendelse af denne ene medarbejder dermed udgør 100 procent.

Ordningen omfatter både ikke-funktionærer (timelønnede) og funktionærer og fuldtids- og deltidsansatte.
Medarbejdere, som er i et bestående ansættelsesforhold og derfor kan opsiges, kan blive omfattet af ordningen. En løsarbejder, der ikke får tildelt timer, er ikke omfattet af ordningen og er derfor heller ikke omfattet af afskedigelsesforbuddet.

Gå til top

Hjemsendelse

Hjemsendelser med løn:
Virksomhederne kan benytte lønkompensationsordningen som alternativ til at afskedige medarbejderne eller hjemsende medarbejdere uden løn.
Medarbejdere må ikke påtage sig lønnet arbejde på virksomheden eller på andre arbejdspladser, når de er hjemsendt i kompensationsperioden med fuld løn.
Det er en forudsætning for lønkompensationen, at virksomheden i den lønkompenserende periode ikke afskediger nogen ansatte som følge af økonomiske årsager. Virksomheden kan dog altid opsige medarbejdere af anden årsag end økonomiske forhold, eksempelvis tyveri eller manglende egnethed.
Ordningen kan ikke kombineres med, at medarbejderne er i en arbejdsfordelingsordning, og virksomheden kan ikke samtidig hjemsende medarbejdere på lønkompensationsordningen og afskedige eller hjemsende andre medarbejdere uden løn. Virksomheden kan derfor kun vælge lønkompensation, hvis eksisterende muligheder for hjemsendelse uden løn eller afskedigelse samtidig fravælges.
Forbuddet mod afskedigelse, arbejdsfordeling og hjemsendelse uden løn gælder kun i den periode, hvor virksomheden modtager lønkompensation.
Hvis en virksomhed, der allerede har søgt lønkompensation, står over for en forværring af sine forhold, og derfor har brug for yderligere hjemsendelse af medarbejdere og lønkompensation, kan virksomheden ansøge om, at yderligere medarbejdere omfattes af ordningen.
Her finder du udkast til en skrivelse, som er relevant i forhold til at fritage medarbejdere for arbejde i henhold til lønkompensationsordningen.

Gå til top

Hvem kan hjemsendes:
Virksomheden vælger selv de medarbejdere, der skal hjemsendes under lønkompensationsordningen.
Medarbejderen skal være ansat før den 9. marts 2020.
Medarbejdere i en tidsbegrænset stilling kan også omfattes af lønkompensationsordningen.
Alle medarbejdere, herunder fleksjobbere, medarbejdere på barsel og sygemeldte, kan omfattes af ordningen. Beskæftigelsesministeriet har oplyst, at det kan ske ved, at medarbejderne fastholdes i den dagpenge-/refusionsordning, som de er omfattet af, men at der samtidig kan ydes differencebetaling efter lønkompensationsordningen.
For fleksjobbere efter ny ordning gælder, at virksomheden opnår lønkompensation i forhold til den faktiske arbejdstid og lønudgift.
For fleksjobbere efter gammel ordning skal virksomheden vælge, om man ønsker at fastholde tilskud eller overgå fuldt ud til lønkompensation. Der kan ikke modtages dobbelttilskud.
I udvælgelsen af medarbejdere, der skal hjemsendes under lønkompensationsordningen, skal virksomheden overholde forskelsbehandlingslovgivningen.

Elever og lærlinge:
Elever og lærlinge kan også indgå i ordningen. Det er forudsat, at virksomheden i øvrigt opfylder betingelserne.
Tilskuddet for elever/lærlinge er på 90 procent - det gælder også for elever på funktionærområdet. Det er en forudsætning, at eleven/lærlingen modtager sin normale løn i hjemsendelsesperioden.
Eleven/læringen bidrager med op til fem feriedage på samme måde som øvrige medarbejdere, der er omfattet af ordningen.
Virksomheden kan ikke få lønkompensation i perioder, hvor eleven/lærlingen er på skole, herunder som fjernundervisning. Her modtager virksomheden tilskud efter reglerne om AUB.
Det er en forudsætning, at virksomheden fastholder sit uddannelsesansvar og således i udgangspunkt ikke hjemsender eleven/lærlingen, hvor det er uddannelsesmæssigt og sundhedsmæssigt forsvarligt at fastholde praktikken i virksomheden.
En eventuel hjemsendelse forlænger ikke uddannelsestiden, med mindre det indstilles af det faglige udvalg.
Hvis eleven/lærlingen er i prøvetiden, suspenderes denne i perioden, hvor eleven er hjemsendt på lønkompensation.

Gå til top

Kompensation

Kompensation i kroner og øre:
Virksomheden kan for ikke-funktionærer modtage 90 procent af den fulde løn, dog maksimalt 26.000 kroner pr. måned. Den maksimale kompensation svarer til 162,17 kroner pr. time med udgangspunkt i en 160,33 arbejdstimer pr. måned.
For funktionærer kan virksomheden modtage 75 procent af den aftalte løn, dog maksimalt 23.000 kroner.
Grænsen på 23.000 kroner gælder alene for funktionærer omfattet af funktionærloven. Medarbejdere ansat på funktionærlignende vilkår er således omfattet af satsen for timelønnede/ikke-funktionærer på 26.000 kroner.
For deltidsmedarbejdere opnås kompensationen forholdsmæssigt, hvilket vil sige den aftalte timenorm ganget med timelønnen, dog maksimeret til ovenstående timelønninger for henholdsvis funktionærer og ikke-funktionærer.
Direktører er omfattet som funktionærer, såfremt de ud fra en almindelig ansættelsesretlig vurdering må anses som lønmodtagere omfattet af funktionærloven.

Ejere eller medarbejdere med væsentlige ejerandele vil ikke være omfattet af ordningen, da de ikke anses for lønmodtagere.
Kompensationen til virksomheden tager udgangspunkt i den indgåede ansættelsesaftale mellem virksomhed og medarbejder. Det vil sige, at det er den løn og arbejdstid, som var gældende den 9. marts 2020, hvor kompensationsordningen trådte i kraft, der er udgangspunktet for den kompensation, som virksomheden kan modtage.
Hvis medarbejderen har haft svingende indtægter, eller der er tale om sæsonarbejde, kan der ske beregning ud fra den forventede indkomst, som kan beregnes på baggrund af et gennemsnit af eksempelvis de forudgående tre eller tolv måneder.
Det er den fulde løn, som er udgangspunktet for kompensationen, det vil sige den aftalte løn inklusive feriegodtgørelse, fast påregnelige genebetalinger og arbejdsgiverens bidrag til pension.
Det er på nuværende tidspunkt uklart, om og i givet fald hvordan provision og bonus indgår i lønkompensationen.

Kompensation fra den 9. marts 2020:
Ordningen kan benyttes af virksomheder, der på grund af økonomiske problemer har hjemsendt medarbejdere med løn med virkning fra den 9. marts 2020.
Hjemsendelsen med løn kan være startet før den 9. marts 2020, men kompensationen kan kun vedrøre en periode fra den 9. marts 2020.

Gå til top

Ansøgning

Sådan ansøger du:
Lønkompensationen søges via hjemmesiden virk.dk.
Kompensationen udbetales på baggrund af virksomhedernes oplysninger om det antal medarbejdere, der er sendt hjem med fuld løn som følge af coronavirus.
Medarbejderne skal i ansøgningen og i den efterfølgende revision registreres på CPR-nummer.
Virksomheden skal angive og begrunde for hvilken periode, den forventer arbejdsmangel, dog maksimalt tre måneder, som tidligst kan påbegyndes den 9. marts 2020, og som afsluttes senest den 9. juni 2020. Ansøgningen og udbetalingen bygger i første omgang på virksomhedens egne oplysninger på ”tro og love”.

Kontrol og dokumentation:
Virksomheden skal efter udbetalingen af lønkompensation dokumentere medarbejderens lønniveau, at medarbejderen har været ansat før den 9. marts 2020, og at virksomheden har hjemsendt de omfattede medarbejdere i den angivne periode.
Eventuelt for meget udbetalt lønkompensation vil skulle tilbagebetales af virksomheden. Der vil blive tilskrevet renter for den periode, virksomheden ikke er berettiget til lønkompensation.
I virksomhedens dokumentation skal også indgå attestation fra den eventuelle faglige repræsentant på, at de pågældende medarbejdere har været hjemsendt.
Er der ikke en faglig repræsentant, kan de relevante faglige organisationer gøre indsigelse, såfremt de ikke finder dokumentationen korrekt.
Virksomheden vil af Erhvervsstyrelsen blive pålagt at anvende revisorbistand.
Kravet om revisionsbistand kan ske efter forskellige kriterier, for eksempel stikprøve, størrelsen af kompensationen, vurdering af risiko med videre. Der vil også kunne stilles krav om revisorbistand i forhold til allerede indsendt dokumentation.

Virksomheden opgøres på CVR-nummer niveau.
Hvis en virksomhed opsiger medarbejdere - eller hjemsender uden løn/etablerer arbejdsfordeling - eksempelvis i en særskilt afdeling på en bestemt arbejdsplads, vil sådanne afskedigelser udelukke hele virksomheden under CVR-nummeret fra at gøre brug af ordningen.
For at være omfattet af ordningen skal virksomheden have et dansk CVR-nummer.
Det er i forhold til den enkelte medarbejder afgørende, at vedkommende har et dansk CPR-nummer. Det betyder, at udstationerede medarbejdere kan være omfattet af ordningen, ligesom udenlandske statsborgere, der arbejder for den danske virksomhed i Danmark, kan være omfattet, hvis de har et dansk CPR-nummer.

Gå til top

Øvrige forhold

Kan en virksomhed ændre antallet af medarbejdere, der ønskes lønkompensation for?
Det vil være muligt at kalde en andel af de lønkompenserede medarbejdere tilbage.
I det tilfælde vil der kun ydes lønkompensation for de medarbejdere, der fortsat er hjemsendt. Det er formentlig en forudsætning, at virksomheden, efter at have taget medarbejdere tilbage, fortsat opfylder grænserne på minimum 30 procent af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte.
Virksomheden vil skulle tilbagebetale den kompensation, der er modtaget for perioden, hvor medarbejderne har været på arbejde. Der vil ske rentetilskrivning af dette beløb.
Hvis der viser sig et behov for yderligere hjemsendelser end det, der først er ansøgt om, kan der ansøges igen.
Beskæftigelsesministeriet har oplyst, at under ”særlige omstændigheder” kan virksomheden tilbagekalde medarbejdere i en periode, hvorefter den kan indtræde i ordningen igen. I den periode, hvor medarbejderen er tilbage på arbejdet, skal virksomheden tilbagebetale overskydende kompensation.
Det er stadig uafklaret, hvilke krav der stilles til disse særlige omstændigheder.

Afskedigelser forud for indtrædelse i lønkompensationsordningen
Virksomheder kan godt træde ind i lønkompensationsordningen, selv om de forud for deres indtræden i ordningen har foretaget afskedigelser som følge af coronavirus.
Hvis en medarbejder er afskediget forud for ordningens ikrafttrædelse, vil der ikke kunne blive ydet kompensation for vedkommende.
Der stilles ikke tidsmæssige krav til perioden, der skal gå fra, at der er sket afskedigelser i virksomheden, til at der kan indtrædes i ordningen for andre medarbejdergrupper.
Lønkompensationen er betinget af, at virksomheden i den lønkompenserende periode ikke afskediger ansatte som følge af økonomiske årsager. Såfremt virksomheden senere måtte opsige, stopper ordningen derfor for hele virksomheden - dog alene for det fremadrettede forløb.
Virksomheden vil kunne beholde modtaget kompensation, der dækker frem til udtrædelsestidspunktet.

Kan der indgås aftaler om lønnedgang?
Ordningen kan også anvendes, hvis der lokalt er opnået enighed om midlertidig lønnedgang. Det er i så fald den nedsatte løn, der anvendes i lønkompensationsordningen.
Virksomheder med aftalt lønnedgang modtager lønkompensation i hele den lønkompenserende periode, og der fratrækkes ikke de op til fem dage i den lønkompenserende periode. Medarbejderen skal således ikke afholde op til fem feriedage eller anden frihed for egen regning i den lønkompenserende periode.

Ordningen kan optrappes:
Virksomheden kan gå til værks på den måde, at den - hvis den i øvrigt opfylder kravene om påtænkte afskedigelser - kan bruge ordningen i første omgang for eksempelvis 30 procent af medarbejderstaben, og senere kan ordningen udvides til flere ansatte.
En udbygning af ordningen kræver fornyet ansøgning.

Lønkompensationsperioden er maksimalt tre måneder
Den midlertidige lønkompensationsordning gælder fra den 9. marts 2020 til den 9. juni 2020, og virksomheden kan maksimalt bruge ordningen for tre måneder.
Virksomheden søger om lønkompensation én gang i tre-måneders perioden. Virksomheden søger dermed for hele den periode, den ønsker at være omfattet af ordningen.
Selv om der er søgt for en længere periode, kan virksomheden godt træde ud af lønkompensationsordningen før, hvis situationen ændrer sig.
Hvis der er søgt for kortere tid, og virksomheden efterfølgende vurderer, at der er brug for en forlængelse, skal der ansøges på ny.
Der gælder ikke nogen mindsteperiode for anvendelse af lønkompensationsordningen.

Gå til top

Bibeskæftigelse i hjemsendelsesperioden
Hvis en medarbejder er hjemsendt under lønkompensationsordningen, skal vedkommende stå til rådighed for virksomheden og herved kunne møde på arbejde igen med dags varsel.
Medarbejderen vil som følge af dette ikke kunne påtage sig andet lønnet arbejde.
Det er vores vurdering, at en medarbejder, der forud for den 9. marts 2020 har haft bijob/sideløbende beskæftigelse, vil kunne fortsætte med dette, så længe omfanget af bijobbet ikke øges og i øvrigt ikke hindrer, at medarbejderen kan møde igen på arbejde med dags varsel.
Vi vurderer, at medarbejderen kan udføre ulønnet frivilligt arbejde i forbindelse med hjemsendelsen.

Medarbejderens ferie og afspadsering
Den enkelte lønmodtager, som virksomheden søger lønkompensation til, skal anvende ferie, og/eller afspadsering på op til i alt fem dage i kompensationsperioden.
Hvis medarbejderen ikke har ferie, afspadsering m.v. svarende til op til fem dage, skal der afholdes tjenestefri uden løn eller anvendes dage fra det nye ferieår.
Virksomheden kan kun fradrage op til fem dage i alt pr. medarbejder mellem 9. marts 2020 og 9. juni 2020, og placeringen af de fem dage skal ske forholdsmæssigt over den lønkompenserende periode/hjemsendelsesperioden.
Det antal dage, som den enkelte medarbejder skal afvikle, skal beregnes forholdsmæssigt i forhold til længden af den konkrete hjemsendelsesperiode.
Virksomhederne kan ikke modtage lønkompensation for de op til fem dage.

Gå til top

 

Samarbejdspartnere