Task Force Mink

 1. Hvad skal du være opmærksom på med opsigelse af medarbejdere?
 2. Hvad skal du være opmærksom på ved opsigelse af udenlandske medarbejdere?
 3. Hvad skal du specielt være opmærksom på, hvis det er en medarbejder fra 3. land, som opsiges?
 4. Skal Covid-19 anmeldes som arbejdsskade, når medarbejderen har arbejdet på en minkfarm?
 5. Kan SAGRO hjælpe med rekruttering?
 6. Hvad skal du være opmærksom på i forbindelse med egen sygemelding?
 7. Skal du melde dig ledig?
 8. Skal du vælge at rive bygningerne ned?
 9. Hvilke omkostninger kan godtgøres af FVST, hvis din farm har ligget i zone 1 (smittet farm)?
 10. Dokumenter og links


Hvad skal du være opmærksom med opsigelse af medarbejdere?

Skriftlighed. Alle opsigelser bør laves skriftligt – og så vidt det er muligt, skal medarbejderen skrive under på, at de har modtaget opsigelsen. Hvis medarbejderen ikke vil underskrive opsigelsen, skal den sendes med afleveringsattest med Post Nord. Men husk, at det tager et par dage, og opsigelsen først betragtes som kommet til medarbejderens kendskab, når den er afleveret i postkassen. Er det en medarbejder, som du normalt mailer med, kan opsigelsen sendes pr. mail.
Husk at opsigelsesvarslet jvf. ansættelseskontrakten overholdes. Er der tale om en midlertidig ansættelse, og der ikke er aftalt et varsel, er du bundet af aftalen, indtil den udløber.
Du skal endvidere tage stilling til, om der kræves en saglig begrundelse.
Hvis ikke alle medarbejdere skal opsiges, skal du vurdere, om der er medarbejdere, som har en særlig beskyttelse.
(Spørg din rådgiver hos SAGRO, hvis du er i tvivl).
Har medarbejderen en bolig som en del af ansættelsesforholdet, skal det besluttes om lejemålet skal opsiges, eller der skal laves en ny lejekontrakt.


Hvad skal du være opmærksom på ved opsigelse af udenlandske medarbejdere?

Hvis det er medarbejdere, som forlader landet, kan det være en stor hjælp for dem, hvis I:
– sørger for, at de bliver frameldt folkeregistret,
– får anmodet om udbetaling af feriepenge,
– hjælper med kontakt til SKAT m.m.

Se infomaterialet i dokumentet Leaving Denmark.


Hvad skal du specielt være opmærksom på, hvis det er en medarbejder fra 3. land, som opsiges?

Hvis der er tale om en praktikant fra 3. land, er ansættelsesaftalen uopsigelig efter prøvetidens udløb. Prøvetiden er lig med 1 eller 2 måneder. Det kan dog være muligt at finde en ny praktikplads til praktikanten, MEN der skal søges om og udstedes et nyt visa, før praktikanten må starte med at arbejde et nyt sted.
Er der tale om en fodermester eller driftsleder, vil det fremgå af brevet, I fik tilsendt sammen med arbejdstilladelsen, at I er forpligtet til at informere Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI), hvis medarbejderen fratræder.  


Skal Covid-19 anmeldes som arbejdsskade, når medarbejderen har arbejdet på en minkfarm?

JA!

Sygdom med Covid-19 kan anerkendes som en arbejdsskade, hvis sygdommen skyldes arbejdet. Den vil enten skulle behandles som en arbejdsulykke eller en erhvervssygdom afhængigt af den sygdomsramtes udsættelse for smitte i forbindelse med arbejdet. 
Det er som udgangspunkt en betingelse, at diagnosen Covid-19 er stillet. Det er ikke tilstrækkeligt, at der er mistanke om sygdommen.
Hvis Covid-19 anerkendes som en arbejdsskade, kan medarbejderen få erstatning efter de almindelige regler i arbejdsskadesikringsloven, bl.a. ved varige følger eller dødsfald.

Arbejdsgivers anmeldepligt

En arbejdsgiver skal anmelde sygdomstilfælde med Covid-19, når følgende betingelser er opfyldt;

 • En medarbejder er blevet syg med Covid-19 (diagnosen skal være stillet)
 • Der er sandsynlighed for, at medarbejderen kan være blevet smittet i forbindelse med en konkret hændelse eller kortvarig udsættelse for smitte i forbindelse med arbejdet
 • Medarbejderen kan have krav på ydelser efter arbejdsskadesikringsloven, eller hvis medarbejderen har været sygemeldt (helt eller delvist) mere end 5 uger.

Der skal ikke ske anmeldelse alene på grund af smitterisiko eller karantæne på virksomheden.

Anmeldelse skal ske i Arbejdstilsynets og AES’ fælles digitale anmeldeportal EASY.


Kan SAGRO hjælpe med rekruttering?


JA. Både ejer og medarbejdere kan oprette deres CV på karriereilandbruget.dk

 • ”Karriere i landbruget” er en portal, hvor du som jobsøgende både kan se aktuelle stillingsopslag og kan oprette et CV til SAGROs CV-database.
 • Ved oprettelse af dit CV i databasen giver det SAGROs rekrutteringsmedarbejdere mulighed for at bringe dig i spil til andre stillinger. Du vil blive kontaktet pr. telefon, hvis der er en stilling, der kan være relevant for dig at søge.
 • Databasen er for alle jobsøgende tilknyttet landbrugssektoren, uanset om det er administrative stillinger eller fysisk i stald eller mark.

SAGRO håndterer selvfølgelig dine data korrekt i forhold til GDPR-regler og automatisk sletning efter 6 måneder.


Hvad skal du være opmærksom på i forbindelse med egen sygemelding?

Frem til den 1. januar 2021 gælder følgende: Når sygdommen skyldes Covid-19, er der refusion fra 1. sygedag – dog under forudsætning af, at I opfylder beskæftigelseskravet overfor kommunen. Det gælder både dig som ejer og dine medarbejdere.
Uanset om det er dig eller din medarbejder, er det vigtigt, at du får det anmeldt via nem-refusion. For at søge om refusion fra 1. fraværsdag, skal du vælge årsagen ”Andre årsager” og angive ”Covid-19” i fritekstfeltet.

Anmeldelsesfristen er 5 uger efter første sygedag for dine medarbejdere og 3 uger efter første sygedag, hvis du som ejer selv er syg med Covid-19.


Skal du melde dig ledig?

Det er vigtigt, at der i hvert enkelt tilfælde foretages en konkret vurdering af:

 • hvornår det er bedst at ophøre og ledigmelde sig
 • hvordan det er bedst at ophøre
 • og om det er en god idé at sige ja tak eller nej tak til et løn-job.

Reglerne for beregning af dagpengesatsen er noget kringlet og ikke helt logisk.
Det betyder, at nogle selvstændige vil få en meget lav sats, i værste fald en sats tæt på nul, hvis de ophører og ledigmelder sig nu.
Hvis de venter med ophør og ledigmelding til efter den 1/7-2021, vil de i stedet kunne få en meget højere sats, måske endda maks. dagpenge.
For andre vil situationen være omvendt.

Der kan maks. fås 19.083 kr./måned i dagpenge (2020-sats).
For at kunne melde sig ledig, skal virksomheden være ophørt.
Det vil føre for vidt her at beskrive de mange muligheder for at opfylde kravet om at være ophørt.
Det skal blot nævnes at du for eksempel ikke behøver at have solgt minkskind eller minkfarm for at være ophørt.
Det er derfor vigtigt, at du kontakter din rådgiver for at få et overblik over din konkrete situation!


Skal du vælge at rive bygningerne ned?

Det er vores bedste bud, at du skal vente. Så længe der usikkerhed omkring betingelserne for ekspropriation, bør du ikke foretage dig noget, der kan forringe værdien af din ejendom og de aktiver, du har.


Hvilke omkostninger kan godtgøres af FVST, hvis din farm har ligget i zone 1 (smittet farm)

Hvis din farm har været smittet, kan du indgå i en underleverandøraftale med FVST, hvis du bliver godkendt til dette.

Der er to typer af aftaler.

 1. Fødevarestyrelsens fastprisaftale for aflivning, rengøring og desinfektion.
 2. Fødevarestyrelsens fastprisaftale for rengøring og desinfektion.

Aflivning, rengøring og desinfektion af farmen
Dette er en fastprisaftale hvor du afregnes pr. avlstæve og den ledige kapacitet. Helt konkret afregnes der 439,10 kr./avlstæve og 239,20 kr./ledig kapacitet.

Rengøring og desinfektion af farmen
I denne aftale forestår FVST aflivningen og bortskaffelsen af de døde dyr, men du skal sørge for, at din farm bliver rengjort og desinficeret til plasmacytose niveau. Dette er også en fastprisaftale, hvor der afregnes pr. avlstæve og den ledige kapacitet. Helt konkret afregnes der 394,90 kr./avlstæve og 239,20 kr./ledig kapacitet.

Du kan finde Fødevarestyrelsens anvisning om rengøring og desinfektion her.

Du kan finde Fødevarestyrelsens anvisning om håndtering af husdyrgødning her

 1. Hvis din farm har ligget i zone 2 (Inden for en radius af 7,8 km. fra en smittet farm)?
  Hvis din farm har ligget i zone 2, kan du få godtgjort de omkostninger, der er forbundet med aflivningen af din besætning. Helt konkret vil du blive godtgjort for de timer, du og dine medarbejdere bruger i forbindelse med selve aflivningen. Godtgørelse er 300 kr./timen (ekskl. moms) pr. person. Derudover kan du få godtgjort omkostninger i forbindelse med leje af udstyr og andre driftsmæssige omkostninger, som brændstof, gas, værnemidler m.m. Disse omkostninger skal faktureres til FVST senest 14 dage efter din farm er færdigmeldt og synet tom. SAGRO kan hjælpe med at fakturere FVST for dig.

 2. Hvis din farm har ligget i zone 3 (Ikke-smittet, ikke-zone besætning) 
  Hvis din farm har ligger i zone 3, kan du kun få dækket de driftsmæssige omkostninger, hvis du har aflivet din besætning til destruktion. I dette tilfælde vil du blive godtgjort som ved zone 2. Har du aflivet din besætning til pelsning, er det ikke muligt at få godtgjort dine driftsmæssige omkostninger.

 3. Hvis din farm har ligget i zone 3?
  Hvis din farm ligger i zone 3, får du driftstabserstatning på 258,16 kr./avlstæve, og du må omsætte dine skind på auktion. Har du aflivet din besætning inden den 19. november, vil du også modtage en tempobonus på 30 kr./mink.

 4. Har jeg de nødvendige underskrifter på skemaer og kontrakter?
  I udgangspunktet er det vigtigt, at Fødevarestyrelsen har kvitteret med underskrift på alle de dokumenter, du har modtaget. Desværre er det i flere tilfælde set, at der mangler underskrifter på forskellige bilag og dokumenter. Det er derfor vigtigt at få underskrevet de dokumenter du måtte have. Fødevarestyrelsen er bekendt med situationen, og står klar til at underskrive de dokumenter, der måtte mangle en underskrift.


Dokumenter og links

Leaving Denmark
EASY

Fastprisaftale (Aflivning, rengøring og desinfektion)

Samarbejdspartnere