Husdyrgødning

Hvordan skal husdyrgødning opbevares?

Kapaciteten af lageret skal være tilstrækkelig til, at husdyrgødningen kan udbringes i overensstemmelse med reglerne (se ”Hvornår må det udbringes?”). I forhold til disse regler vil den nødvendige kapacitet normalt være ni måneder. Loven foreskriver dog en minimumskapacitet svarende til seks måneders opbevaring.

Flydende husdyrgødning
Gyllebeholderen skal være forsynet med fast overdækning i form af låg, telt eller flydedug. Alternativt kan man etablere tæt overdækning, f.eks. i form af naturligt flydelag, eller anden tæt overdækning (f.eks. snittet halm eller lecanødder) på beholderen. Dette alternativ kræver, at driftsherren som led i en egenkontrolordning løbende og regelmæssigt mindst én gang om måneden fører logbog over tilstanden og tætheden af flydelaget.

Fast husdyrgødning
Møddinger skal indrettes således, at overfladevand fra omliggende arealer og tage ikke kan løbe ind på møddingarealet. Møddingsaft skal bortledes gennem dertil indrettede afløb. Møddingens sidebegrænsning skal som minimum bestå af en 1 m høj mur eller en 2 m bred randbelægning. Møddingbund og randbelægning samt belægning ved indkørsel i møddingen skal som minimum have 3 pct. fald mod afløb.
Kompost med et tørstofindhold på mindst 30 pct. må dog oplagres i marken, såfremt oplaget er overdækket med kompostdug eller lufttæt materiale. Oplaget skal opfylde afstandskravene, og må ikke medføre risiko for forurening af grund- eller overfladevand.

Lagre af fast gødning uden daglig tilførsel skal overdækkes med kompostdug eller lufttæt materiale straks efter udlægning.
 

Hvordan må det udbringes?  

Udbringning af flydende husdyrgødning må generelt kun ske ved slangeudlægning, nedfældning eller lignende. Inden for 1.000 meter bufferzoner (zoner omkring visse former for beskyttet natur) må gylle kun udbringes med nedfældning.

Efter 1. januar 2011 skal al gylle på sort jord og græsmarker nedfældes.

Udbringning af flydende husdyrgødning eller flydende husdyrgødning blandet med vand må ikke ske med vandingskanon.
Udbringning af husdyrgødning, ensilagesaft og spildevand må ikke give anledning til unødige gener. Flydende husdyrgødning og fast gødning, der udbringes på ubevoksede arealer, skal nedbringes hurtigst muligt og inden 6 timer. Kan dette, grundet uforudseelige omstændigheder, ikke lade sig gøre, skal nedbringning finde sted, så snart det er muligt.
Husdyrgødning må ikke udbringes på en måde og på sådanne arealer, at der er fare for, at gødningen, ensilagesaften eller spildevandet strømmer til søer eller vandløb, herunder dræn, ved tøbrud eller regnskyl.
 

Hvornår må det udbringes?  

I perioden 1. februar til høst må der udbringes flydende husdyrgødning.
Der er to undtagelser herfra:
Fra høst til 1. oktober må der udbringes på etablerede, overvintrende fodergræsarealer og på arealer, hvor der den følgende vinter skal være vinterraps.
Fra høst til 15. oktober må der udbringes på arealer med frøgræs (leveringskontrakt på frøgræs nødvendig).
I perioden fra høst til 20. oktober må der kun udbringes fast gødning til arealer, hvor der er afgrøder den følgende vinter.
Husdyrgødning må ikke udbringes på lørdage samt søn- og helligdage på arealer, der ligger nærmere end 200 m fra byzone, sommerhusområder samt områder i landzone, der ved lokalplan er udlagt til boligformål.

Må jeg modtage husdyrgødning fra andre?  

Ja, du må modtage husdyrgødning svarende til 1,4 DE/ha. En dyreenhed, DE, svarer til 100 kg N (kvælstof). Du skal dog være tilmeldt Register for Gødningsregnskab, hvis landmanden, som afgiver husdyrgødningen, skal kunne modregne mængden i sit gødningsregnskab. 

Hvad er bedst for miljøet: husdyrgødning eller handelsgødning?  

Optagelse
Handelsgødning optages effektivt i planterne, man regner med en udnyttelsesprocent på omkring 100 %.
Husdyrgødning optages i planterne med en udnyttelsesprocent på mellem 45 og 75 %, højst for svinegylle, lavest for dybstrøelse.

Udvaskning
Pga. den større udnyttelse af kvælstof fra handelsgødningen er udvaskningen fra en husdyrgødet mark større end fra en handelsgødet mark.

Forbrug af fossilt brændstof
Tager man hele proceduren med råvare forarbejdning, pakning, og transport af gødningen med, er forbruget af fossilt brændstof højt for handelsgødning.
For husdyrgødning anvendes kun fossilt brændstof til udbringning og oppumpning fra tank.

Ammoniak fordampning
Der sker ingen ammoniakfordampning fra handelsgødningskvælstof.
Fra husdyrgødning sker der ammoniakfordampning fra stald, lager og mark.

Til top

 

Hvad er billigst: Husdyrgødning eller handelsgødning

Udgifterne på handelsgødning er efterhånden ret høje pga. afgifter og prisen på energi. Husdyrgødning har man eventuelt selv, eller det kommer fra en nabo.

Værdien af næringsstoffer i gylle med et normalt indhold af næringsstoffer ligger fra 60 til 100 kr. pr. ton. I 2007 lå prisen på 20 til 40 kr. Sogylle er billigst og minkgylle dyrest. Det er kun, hvis man har brug for alle næringsstofferne i gyllen at værdien er som anført.

For de, som selv har gylle, kan det betale sig selv at anvende gyllen på eget jord. Men kan det betale sig for andre at modtage gylle fra et landbrug, der har for meget gylle? Ja, som udgangspunkt kan det betale sig at tage mod gylle. I nogle tilfælde vil den, der afgiver gyllen, have penge for gyllen. I disse tilfælde er det, at der skal ”regnes på tingene” for at belyse om det er billigere at bruge handelsgødning.

I regnestykket skal der - ud over værdien af næringsstofferne i gyllen – indregnes udgifter i forbindelse med transport og ulemper ved at udbringe gyllen. Samtidig er der positive effekter på jordens frugtbarhed på sigt ved at bruge gylle og anden husdyrgødning, der ligeledes skal indgå i beregningerne. Ganske kompliceret i virkeligheden.

I visse tilfælde kan det kræve en miljøgodkendelse at ejendommens arealer at modtage husdyrgødning.

Samarbejdspartnere