Registrering af kvæg

Hvad er CHR?  

Fødevareministeriets Centrale HusdyrbrugsRegister (CHR) blev, sammen med det Generelle LandbrugsRegister (GLR), etableret i 1993 i det daværende Landbrugsministerium. Baggrunden for etableringen var dels reformen af den fælles landbrugspolitik i 1992, der krævede etablering af et integreret IT-system for forvaltning og kontrol af visse EF-støtteordninger, dels bortfaldet af EF's indre grænser pr. 1. januar 1993, hvilket medførte, at den veterinære kontrol ændrede karakter fra grænsekontrol til en kontrol på dyrenes oprindelsessted. 

Hvordan bestiller jeg dokumenter? 

Brug programmet Dyreregistrering eller via internetløsningen Webdyr.
Man kan også benytte servicetelefonen på nummeret 7015 1333. Telefonen er åben døgnet rundt.

Hvad er BVD-bekendtgørelsen?  

Bekendtgørelsen, der trådte i kraft den 8 februar 2004, handler om anmeldepligt og oplysningspligt for infektion med BVD-virus, samt pligt til at finde mulige PI-dyr i ikke frie besætninger. Samtidig indeholder bekendtgørelsen påbud om virusfrihed ved omsætning flytning og slagtning, (jf. bekendtgørelse om mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får og geder), samt afklarende statusundersøgelser i kvægbesætninger.
Bekendtgørelsen er en hjælp til bekæmpelsen af BVD. Bekendtgørelsen skal bl.a. standse omsætningen af PI-dyr (persistent inficerede dyr) og udbredelsen af smitte fra PI-dyr, som anses for at være den altovervejende årsag til spredning af virus.
 

Hvad er Salmonella Dublin?  

S. Dublin er specielt knyttet til kvæg. Sygdom ses navnlig hos kalve i de første levemåneder. Kliniske symptomer kan også forekomme hos voksent kvæg, især ved kælvning. Raske smittebærere blandt voksne dyr er en af årsagerne til, at infektionen forbliver i besætningen. De udskiller af og til bakterien med gødningen, og udbrud kan forekomme år efter år. Bakterien hører til de mest invasive salmonellatyper, dvs. at den spredes fra tarmen til blodbanerne og medfører alvorlig infektion med blodforgiftning hos mennesker. Dødeligheden ved S. Dublin-infektion er højere end hos patienter, der er smittet med andre salmonellatyper.
 

Hvad er omsætningsregler?

7/30-dages-reglen for omsætning af levekvæg er indført af hensyn til forebyggelse af spredning af smitsomme sygdomme.

Hovedreglerne
Et kreatur, der indkøbes af en kvægbesætning, må tidligst handles (videre) efter 30 dages ophold i besætningen.
En besætning, der har fået et klovbærende dyr (kreatur, svin, får eller ged) ind, må tidligst fraføre et (andet) kreatur 7 dage senere inkl. leveringsdagen (karantæne).
Undtagelser - enten fra en eller fra begge regler
Kalve, der er født i besætningen (ikke 30-dages-regel)
Dyr tilbage til fællesgræsning efter behandling for sygdom (ikke 30-dages-regel)
Dyr til eksport ud af Danmark (ikke 7-dages-regel)
Dyr direkte til slagtning - også via slagtemarked (hverken 7- eller 30-dages-regel)
Dyr til behandling på dyrehospital (hverken 7- eller 30-dages-regel)
Dyr til dyrskuer (ikke 30-dages-regel - undtagelse indtil 31. december 2005) 
 

Hvad er RYK?  

Fonden til varetagelse af Registrering og Ydelseskontrol - i daglig tale kaldet RYK - står for levering af serviceopgaver i forbindelse med indberetning af lovpligtige data til offentlig registrering af ejendomme, besætninger og dyr for alle dyrearter i Centralt Husdyrbrugsregister.
RYK's oprindelige erfaringsgrundlag stammer fra registrering i kvægbruget. Verdens første systematiske ydelseskontrol blev startet i Danmark i 1895 og omfatter nu mere end 90% af de danske malkekøer, så dansk kvægbrug har en lang og solid tradition for frivillig systematisk registrering. Dansk Kvæg udviklede allerede i begyndelsen af 1990'erne et system med entydige numre på ejendomme, besætninger og dyr.
 

Hvordan bestiller jeg øremærker?  

Brug programmet Dyreregistrering eller via internetløsningen Webdyr.
Man kan også benytte servicetelefonen på nummeret 7015 1333. Telefonen er åben døgnet rundt.
 

Hvorfor blodprøver?  

Producenter, som leverer til slagtning, kan slippe for BVD-kontrol på bedriften. I stedet tages en blodprøve i forbindelse med slagtningen. Afhængig af bedriftens behov for omsætning af levedyr lettes kødproducenter altså for kontrolbyrden.
Begrebet superfri (BVD-fri i mere end to år) forsvinder. Fremover bliver der kun tale om BVD-fri og ikke-BVD-fri status.
Slagteblodprøverne vil blive brugt både til BVD-kontrol og til salmonellaundersøgelser til niveauinddeling i forbindelse med Salmonella Dublin overvågningsprogrammet. Prøverne vil i praksis give samme gyldighedsperiode for BVD-status og Salmonella-niveau.
Den nye bekendtgørelse skelner mellem besætningers størrelse og deres rettigheder: Besætninger under 25 dyr: 3 slagteblodprøver (negative) udtaget inden for 12 mdr., giver ret til at omsætte levedyr i 12 mdr.
Besætninger over 24 dyr: 3 slagteblodprøver (negative), udtaget på slagteri inden for 4 mdr., giver ret til at omsætte levedyr i 4 mdr.
Kun besætninger med gyldige prøver kan omsætte og flytte levedyr fra besætningen.
Slagtes der ikke tilstrækkeligt med dyr fra besætningen til, at omsætningsretten kan opretholdes, kan der ikke sælges/flyttes levedyr ud af besætningen, med mindre de 3 statusprøver udtages af besætningen, svarende til det nuværende regelsæt.

Samarbejdspartnere