Gødskning og kalkning

                   

                                           

                       

Hvornår tildeles husdyrgødning? 

Fast husdyrgødning kan udbringes i september måned forud for såning af vintersæd. Hvor der først skal sås en afgrøde til foråret, må der udbringes husdyrgødning efter 20. oktober. Husdyrgødning skal nedpløjes hurtigst muligt og senest 6 timer efter udspredning, for at undgå kvælstoftab. Det bedste udbringningstidspunkt for fast husdyrgødning er, når jordtemperaturen er under 4 gr. og frem til foråret forud for såning af afgrøden.

Flydende husdyrgødning, d.v.s. ajle og gylle må udbringes fra 1. februar til 1. oktober. I september måned anvendes flydende husdyrgødning typisk til gødskning af græs, græsefterafgrøder og vinterraps. Den største del af det flydende husdyrgødning anvendes om foråret fra marts til og med maj måned til afgrøder generelt. Først til vinterraps og græsafgrøder, dernæst til vårsåede afgrøder og senest til vinterhvede. På kvægbrug anvendes flydende husdyrgødning til slætgræs i sommerens løb, evt. 2-3 slæt.
For landbrug med mere end 1,7 DE/Ha gælder specielle regler.Til top

               

Hvornår tildeles handelsgødning?  

Handelsgødning tildeles overvejende om foråret. Det gælder for alle kornafgrøder, samt raps, markært, frøgræs, foderroer og græs. På kvægbrug gradueres tildeling af handelsgødning til græsmarkerne over 3-4 gange. Efterafgrøder efter helsæd og korn til modenhed tildeles handelsgødning efter høst af dæksæden. Endvidere kan vinterraps og efterårssået frøgræs gødes moderat om efteråret, for at sikre en god overvintring.       

               

Hvad er slam?  

Slam er den faste organiske del af spildevand fra et kommunalt rensningsanlæg. Der tilsættes kalk for at gøre det håndterbart og hygiejnisk. Når slam bliver kalkbehandlet, kan det anvendes som jordforbedringsmiddel.

        Udover at indeholde kalk har slammet en gødningsværdi p.g.a. indhold af kvælstof, fosfor og andre næringsstoffer. Gødningsværdien bliver tilgængelig for planterne, når slammet nedarbejdes og jordens naturlige organismer omsætter det. I henhold til slambekendtgørelsen, må den samlede tilførsel af næringsstoffer i form af affald og husdyrgødning ikke overstige 170 kg totalkvælstof og 30 kg totalfosfor pr. ha pr. år. Fosfordoseringen kan beregnes som et gennemsnit over 3 år.

               

Hvilke typer handelsgødning skal jeg bruge? 

Jordbundsanalyserne viser, hvad jorden indeholder af fosfor, kalium og magnesium. Oplysninger som er vigtige, for at vælge den rigtige type handelsgødning, med det rigtige indhold af næringsstoffer i forhold til afgrødernes behov. På husdyrbrug er behovet for fosfor og kalium typisk dækket ind af den tildelte husdyrgødning, så der kun er behov for en handelsgødning som indeholder kvælstof og svovl, d.v.s. en NS gødning. På planteavlsbrug, som ikke modtager husdyrgødning, er der behov for en NPK gødning, som indeholder kvælstof, fosfor og kalium i passende forhold til de aktuelle afgrøder. Desuden har NPK gødningstyperne et passende indhold af mikronæringsstofferne magnesium og svovl.

               

Hvorfor skal jorden kalkes?   

Planteproduktion forbruger kalk, da planterne frigiver små mængder syre fra rødderne, når de optager næringsstoffer. Desuden sker der en let forsuring med nedbøren og ved omdannelse af halm og rødder m.m. De fleste planter trives udmærket ved reaktionstal fra pH 5,8 – 6,7, hvor tilgængeligheden af essentielle næringsstoffer er størst. Der bør udtages jordprøver hvert 4.-5. år til analyse for reaktionstal, fosfor-, kalium- og magnesiumtal. Reaktionstallet hæves ved at tilføre kalk. Vedligeholdelse af reaktionstallet afhænger meget af jordtype og undergrund. Normalt vælges mellem kalktyperne jordbrugskalk, magnesiumkalk eller dolomitkalk. Normalt kalkes hvert 3.-6. år med 2-4 ton kalk pr. ha. Der bør udarbejdes en plan for kalknings- og gødskningsstrategi ud fra resultaterne af jordbundsanalyserne.

       

   

Samarbejdspartnere