Miljøregler

Hvad forstås ved ikke-erhvervsmæssigt dyrehold?

Ikke-erhvervsmæssigt dyrehold er defineret i bekendtgørelsen om miljøregulering af visse aktiviteter som et dyrehold der højst består af:

30 høns og 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger samt et dyrehold med enten

 • a) 2 malkekøer eller ammekøer med tilhørende kalve (op til 6 måneder),
 • b) 4 stykker kvæg, der ikke er omfattet af a,
 • c) 4 heste med tilhørende føl (op til 12 måneder),
 • d) 2 søer med tilhørende smågrise (op til 40 kg),
 • e) 15 producerede slagtesvin,
 • f) 10 moderfår med lam (op til 12 måneder),
 • g) 10 modergeder med kid (op til 12 måneder),

eller andre dyretyper end nævnt i a-g, hvis det samlede produktionsareal på ejendommen til disse dyretyper ikke overstiger 25 m2, eller forskellige af ovenfor nævnte dyretyper, hvis den forholdsmæssige andel af hver dyretype ikke tilsammen overstiger 100 pct.

 

Er der et lovligt mindste dyrehold, hvor der ikke skal foretages registrering?

Der eksisterer officielt ikke et mindstekrav, hvor der ikke skal foretages registrering.
Det er derfor i mange tilfælde en god idé at meddele kommunen ændringer og udvidelser.
Se i øvrigt ”Hvad forstås ved erhvervsmæssigt dyrehold?”.

Hvad er en tilladelse og en miljøgodkendelse?

Inden etablering, udvidelse eller ændring af dyrehold skal der indsendes anmeldelse eller ansøgning til kommunalbestyrelsen. Husdyrbrug med et produktionsareal på mere end 100m2 skal som udgangspunkt søge om miljøtilladelse eller –godkendelse via www.husdyrgodkendelse.dk. Undtagelserne kan ses under ”Dyrehold der skal anmeldes”.

Produktionsarealet er det areal dyrene kan opholde sig på og har mulighed for at afsætte gødning, man kan sige det er det areal hvor dyrene kan stå, gå og ligge på.

En miljøtilladelse eller –godkendelse skal søges via www.husdyrgodkendelse.dk. I miljøstyrelsens vejledning http://husdyrvejledning.mst.dk/ kan du se mere om hvad en ansøgning skal indeholde. 

Det er almindeligvis størrelsen på ammoniakfordampningen der afgør om dit deltids landbrug skal have en miljøtilladelse eller om det er en miljøgodkendelse. Ammoniakemissionen beregnes i ansøgningssystemet husdyrgodkendelse.dk, når produktionsarealer, staldsystem og dyretype indsættes.

I SAGRO miljø vil du kunne få råd og vejledning om ansøgningsprocedurerne for de forskellige husdyrbrug. Vi vil også kunne være behjælpelig med ansøgning om husdyrtilladelse eller miljøgodkendelse.

 

Dyrehold der skal anmeldes

Erhvervsmæssigt dyrehold skal anmeldes til kommunen. Erhvervsmæssigt dyrehold er et dyrehold, der er større end:

30 høns og 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger samt et dyrehold med enten

 • a) 2 malkekøer eller ammekøer med tilhørende kalve (op til 6 måneder),
 • b) 4 stykker kvæg, der ikke er omfattet af a,
 • c) 4 heste med tilhørende føl (op til 12 måneder),
 • d) 2 søer med tilhørende smågrise (op til 40 kg),
 • e) 15 producerede slagtesvin,
 • f) 10 moderfår med lam (op til 12 måneder),
 • g) 10 modergeder med kid (op til 12 måneder),

eller andre dyretyper end nævnt i a-g, hvis det samlede produktionsareal på ejendommen til disse dyretyper overstiger 25 m2, eller forskellige af ovenfor nævnte dyretyper, hvis den forholdsmæssige andel af hver dyretype tilsammen overstiger 100 pct.

Hvis du har et dyrehold der er større end ovenstående grænser og gerne vil etablere, udvide eller ændre dyrehold, stalde eller ensilage- og gødningsopbevaringsanlæg, så skal du sende en skriftlig anmeldelse til din kommune. De fleste kommuner har udarbejdet anmeldeskemaer til dette, som kan findes på din kommunes hjemmeside, hvor du også kan finde yderlige informationer om miljøreglerne.

Hvis dit staldareal overstiger fastsatte grænser bliver du omfattet af husdyrbrugloven og du skal i stedet for anmeldelse søge om miljøtilladelse eller –godkendelse via www.husdyrgodkendelse.dk. Dette gælder som udgangspunkt for husdyrbrug med et produktionsareal på mere end 100m2. Produktionsarealet er det areal dyrene kan opholde sig og har mulighed for at afsætte gødning på, man kan sige, at det er det areal hvor dyrene kan stå, gå og ligge på.

Undtagelserne for kravet om godkendelse eller tilladelse er:

 • Hvis produktionsarealet er mindre end 175 m2, og der alene er heste, ammekvæg, geder og får på dybstrøelse.
 • Hvis produktionsarealet er mindre end 200 m2, og der alene er heste på produktionsarealet.
 • Hvis produktionsarealet er mindre end 300 m2, og der alene er heste, ammekvæg, geder og får på dybstrøelse, som kun er vinteropstaldet inden for perioden fra den 1. oktober til den 15. maj.
 • Etablering, udvidelse eller ændring af ikke fast placerede husdyranlæg, hvis grundarealet af alle ikke fast placerede husdyranlæg på husdyrbruget tilsammen bliver på højst 100 m2.
 • Etablering, udvidelse eller ændring af afgræsningsdyrehold, der går ude hele året.

Hvis din produktion er omfattet af ovenstående undtagelser eller produktionsarealet er mindre end 100 m2 skal du anmelde ændringer og udvidelser til kommunen.

SAGRO Miljø kan hjælpe dig med såvel anmeldelse som miljøtilladelse/-godkendelse hvis du har behov for det.


Hvad er et miljøtilsyn?

Den lokale kommune er miljøtilsynsmyndighed. På et miljøtilsyn gennemgås en ejendoms miljøforhold, og herunder tilses at gældende miljøregler overholdes. Et tilsyn kan enten omfatte en gennemgang af husdyrbrugets samlede miljøforhold (basistilsyn) eller specifikke miljøforhold. Miljøtilsyn foretages oftere på nogle ejendomme end på andre. Afhængigt af hvilken type godkendelse dit husdyrbrug har, har kommunen pligt til at foretage et basistilsyn i løbet af en tre eller seks årig periode.

Miljøtilsyn er omfattet af bruger betaling, hvor forberedelse, selve tilsynet og efterbehandlingen medregnes i tidsforbruget.

                                                                                             


Registrerer kommunen mine husdyr?

Ja, men du har selv pligt til at meddele ændringer og udvidelser i besætningen, se afsnittet "Dyrehold der skal anmeldes".

 

Samarbejdspartnere