Naturbeskyttelse

 

Må der dyrkes og gødes i randzoner til søer og åer?

Nej, ikke indenfor 2 m. Ifølge Vandløbslovens §69 gælder følgende:
Der må ikke foretages jordbehandling, dyrkning, plantning, terrænændring eller opførsel af bygningsværker i en bræmme på 2 m langs naturlige vandløb og søer, samt vandløb og søer højt målsat i regionplanen. Græsning og høslæt i bræmmen er tilladt. Dog kan vandløbsmyndigheden fortsat påbyde bredejer at anbringe og vedligeholde forsvarligt hegn langs vandløb - typisk mindst 1 m fra vandløbskanten

Bemærk i øvrigt at de 2 meter måles fra øverste kant af brink, ikke fra bunden af vandløbet!
Der er kommet nye brakregler, således der nu må braklægges ned til 5 m brede bræmmer langs beskyttede vandløb og søer.

Hvad betyder SFL?

SFL-område (særligt følsomt landbrugsområde) er arealer udpeget af Kommunen som specielt følsomme for intensiv landbrugsdrift.
Det kan dels være arealer beskyttet under naturbeskyttelsesloven, men også randzoner til disse, som er underlagt normal landbrugsdrift.
Derudover kan det være randzoner til målsatte vandløb og søer, sårbare vandindvindingsoplande, vådområder m.m.

Visse tilskudsordninger er betinget af SFL-udpegning på arealet.
Udpegningerne kan bl.a. findes på www.miljoportalen.dk.

Hvad er §3 registrering?

§3registrering er en vejledende registrering af naturområder beskyttet under Naturbeskyttelsesloven. §3 refererer til den paragraf i Naturbeskyttelsesloven, som beskriver disse naturtyper.
En §3 registrering betyder i praksis, at der ikke må foretages ændringer i tilstanden af disse beskyttede naturtyper. Den vejledende registrering er sket ved at Kommunen har studeret kort og luftfoto, og i stort omfang også ved konkrete besøg til naturtypen. Men basisregistreringen blev foretaget ud fra luftfoto’s, og derfor er der også sket forkerte registreringer. Det vil desuden altid være den helt konkrete tilstand og faktiske karakter af et område der afgør, om et område er §3 beskyttet eller ej.

Hvad er §3 hede?

Definitionen på Hede er: ”Naturtype på mager jordbund oftest bevokset med lyng og andre dværgbuske samt græsser”.
§3 hede er hedearealer udpeget under §3 i Naturbeskyttelsesloven. Der ikke må foretages ændring i tilstanden af hedearealets tilstand, som det var da registreringen blev foretaget.
§3 hede er hedearealer, som alene er større end 2.500 m2 (0,25 ha), eller hedearealer som er del af et naturbeskyttet område, som er større end 2500 m2 (0,25 ha),eller hedearealer mindre end 2.500 m2 (0,25 ha) i tilknytning til naturlige søer på over 100 m2 (0,01 ha) eller i tilknytning til beskyttede vandløb.
Ring til Kommunen for yderligere oplysninger.

Hvad er §3 sø?

§3 sø er en sø, et vandhul eller en dam med et areal på over 100 m2 (0,01 ha). Søen er beskyttet under Naturbeskyttelsesloven, og det betyder at der som udgangspunkt ikke må foretages ændring i tilstanden af søen, som den var da registreringen blev foretaget. Dog er det muligt, efter kontakt og tilladelse fra Kommunen at gennemføre pleje og bevarelses tiltag – eksempelvis oprensning, men man skal have en godkendelse før man går i gang.

Hvad er §3 fersk eng?

Ferske enge er beliggende relativt lavt og relativt fugtigt og med et lysåbent plantesamfund med græsser og urter, der tåler græsning eller slåning.
Desuden gælder:
§ 3 Natureng: I praksis aldrig omlagt.
§3 Kultureng: Omlægges mindst hvert 7-10 år.
§3 enge (både naturenge og kulturenge) er engarealer registreret under §3 i Naturbeskyttelsesloven. Der må ikke foretages intensivering i driften af engarealet, ift. driften der var praksis da registreringen blev foretaget.
§3 eng er engarealer, som alene er større end 2.500 m2 (0,25 ha), eller engarealer som er del af et naturbeskyttet område, som er større end 2500 m2 (0,25 ha), eller engarealer mindre end 2.500 m2 (0,25 ha) i tilknytning til naturlige søer på over 100 m2 (0,01 ha) eller beskyttede vandløb.

Hvad er §3 overdrev?

Naturligt veldrænede, vedvarende græsarealer og tørbundsarealer med lysåben græs- og urtevegetation. Ofte beliggende på kuperet terræn.
§3 overdrev er overdrevarealer registreret under §3 i Naturbeskyttelsesloven. Der må ikke foretages ændring i tilstanden af overdrevets tilstand, som det var da registreringen blev foretaget.
§3 overdrev er overdrevarealer, som alene er større end 2.500 m2 (0,25 ha), eller overdrevarealer som er del af et naturbeskyttet område, som er større end 2500 m2 (0,25 ha), eller overdrevarealer mindre end 2.500 m2 (0,25 ha) i tilknytning til naturlige søer på over 100 m2 (0,01 ha) eller beskyttede vandløb.

Hvad kan jeg få tilskud til?

Som ejer af landbrugsjord og naturarealer kan opnås en række tilskud til natur- og miljø-foranstaltninger. Her nævnes nogle af disse.

Tilskud til anlæg af søer/vandhuller.

Tilskud til pleje af græs- og naturarealer i SFL-områder.

Tilskud til braklagte randzoner langs vandløb og søer.

Tilskud til vildtplanter.

Tilskud til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger.

Tilskud til skovrejsning.

For alle ordninger er der naturligvis betingelse, der skal opfyldes, for at få tilskuddet, ligesom der er ansøgningsfrister

Til top

Samarbejdspartnere