Jagt

Regulering af skadevoldende vildt

Hvis krager, husskader, råger, duer, gæs m.v. volder skade på markafgrøder og/eller flora og fauna, kan Naturstyrelsen give tilladelse til regulering af arterne. Læs mere og hent ansøgningsmateriale på jaegerforbundet.dk eller naturstyrelsen.dk  

Hvilke arealer må der drives jagt på?  

Fra Bekendtgørelse af Lov om Jagt og vildtforvaltning kan læses:§ 13. Ingen må jage, hvor den pågældende ikke har jagtret, medmindre den jagtberettigedes samtykke foreligger.
§ 14. Jagtretten på en ejendom tilkommer ejendommens ejer.
Der må ikke drives jagt på eller fra et sammenhængende areal, der er mindre end 1 ha. (mindre end 5 ha hvis jagtretten er overdraget til en anden person). Et areal anses for sammenhængende, uanset at det gennemskæres af vej eller jernbane, når disse lovligt kan krydses til fods.
Begrænsningerne i arealstørrelse gælder ikke, hvis der er indgået aftale om, at jagten på arealet udøves sammen med jagten på tilgrænsende arealer, således at det samlede areal overstiger de nævnte arealgrænser.

Der må ikke under jagt afgives skud inden for en afstand af 50 m fra beboelsesbygninger, medmindre der foreligger samtykke fra beboeren.
 

Hvem må gå på jagt?  

Enhver med fast bopæl i Danmark har ret til at drive ikke-erhvervsmæssig jagt på fiskeriterritoriet. Jagtretten gælder fra højeste daglige vandstandslinie.
Det kræver gyldigt jagttegn af jage. Herudover kræves bestået haglprøve, riffelprøve, bueprøve, afhængig af den jagtform, man ønsker at dyrke. Man skal naturligvis have retten til at gå på jagt på et givet areal på land, dvs man skal enten eje det, eller have truffet aftale om jagtret. Ved forpagtning af arealer gælder det, at, hvis intet andet aftales, forpagtes et areal med den tilhørende jagtret.

Den, der har beskudt vildt på sin egen jagtgrund, må ikke tilegne sig vildtet, når det falder på en anden persons jagtgrund. Ejeren eller den jagtberettigede skal snarest muligt underrettes om vildtet. 
 

Hvornår må man gå på jagt?

Jagt må kun drives på vildt, der er fastsat jagttid for, og kun inden for den jagttid, der er fastsat for arten. Der bør ikke drives jagt i perioden 1. februar - 31. august.
Generelt gælder det, at der må jages fra solopgang til solnedgang, men for visse fuglearter herunder andefugle er der særlige regler. For lokale jagttider se Naturstyrelsens hjemmeside. www.naturstyrelsen.dk
Ved jagt på ikke-klovbærende vildt med haglgevær skal medbringes en apporterende hund.

Hvor meget kan man få i jagtleje?  

Det er meget forskelligt, hvor meget en jagtleje kan indbringe. Det afhænger fundamentalt af størrelse og beskaffenhed af jagtarealet. For nogle udlejere kan det være nødvendigt at optimere denne ekstra indtægt på ejendommen, og for andre kan det være endnu mere vigtigt, at der er gode forhold til de der lejer jagten, og således kan løsninger findes i fællesskab.
Jagtlejen kan svinge fra under 50,- kr/ha til over 500,- kr/ha. Husk at jagt handler om meget mere end at skyde dyr og fugle.

Samarbejdspartnere