Forældrekøb i virksomhedsordningen afskaffes alligevel ikke

Udgivet d. 04-01-2021

I regeringens aftale om finansloven for 2020 er vilkårene blevet forringet, men forældres mulighed for at benytte virksomhedsordningen, når de køber en bolig til deres barn, består.

I finanslovsaftalen for 2020 havde regeringen og dens støttepartier lagt op til, at forældrekøb i virksomhedsordningen skulle afskaffes med virkning for indkomståret 2021.

Nu er forslaget endelig vedtaget, og den nye lovregulering er trådt i kraft den 1. januar 2021, men modsat forventningen skal forældrekøb ikke udgå af virksomhedsordningen. I stedet er der vedtaget nye reguleringer, hvor kapitalafkastgrundlaget ændres og renten korrigeres.

Ændring i kapitalafkastgrundlaget
Den nye regulering indebærer, at kapitalafkastgrundlaget skal reguleres, så forskellen mellem ejendommens anskaffelsessum inkl. forbedringer mv. og en andel af gælden skal fragå virksomhedsordningen. Gældsandelen beregnes som en forholdsmæssig andel af den samlede gæld for ejendommen i forhold til de samlede aktiver i virksomhedsordningen. Kapitalafkastgrundlaget reduceres således ud fra en skematisk opgjort friværdi, som måtte være i den faste ejendom.

Stilles ejendommen til rådighed for flere personer, hvoraf kun én af personerne er defineret som et nærtstående familiemedlem, vil det alene være en andel af den beregnede værdi af ejendommen og gældsandelen, der skal fragå kapitalafkastgrundlaget.

Rentekorrektion
Derudover har politikerne vedtaget en reduktion af værdien af rentefradraget for forældreboligkøb i virksomhedsordningen. Reduktionen skal ske skematisk ved at beregne en rentekorrektion, så virksomhedens indkomst tillægges et rentekorrektionsbeløb. Rentekorrektionen vil ifølge den nye regulering blive medregnet i den personlige indkomst og fradrages i kapitalindkomsten for det pågældende år. Herved modsvares den rentefordel, der er ved at placere lånet vedrørende forældreboliger i virksomhedsordningen.

Rentekorrektionen beregnes ud fra andelen af den samlede erhvervsmæssige gæld i virksomhedsordningen på baggrund af ejendommens anskaffelsessum inkl. udgifter til forbedringer mv. i forhold til de samlede erhvervsmæssige aktiver i virksomhedsordningen. Den beregnede rentekorrektion vil angiveligt ikke kunne overstige de faktiske renteudgifter, der kan henføres til, at ejendommen udlejes til ejerens nærtstående.

Kapitalafkastordningen
Den nye regulering har tillige konsekvens for anvendelse af kapitalafkastningen. Reguleringen medfører, at så længe ejendommen udlejes til ejerens nærtstående, kan ejendommen ikke indgå i kapitalafkastgrundlagt. Er ejendommen ikke længere udlejet til en nærtstående, vil ejendommen igen kunne indgå i kapitalafkastgrundlaget.

Betydning for fremtiden
- Selvom der er tale om en stramning af de nuværende fordele ved forældrekøb i virksomheds- og kapitalafkastordningen, vil det fremadrettet være muligt at benytte virksomhedsordningen. Dog vil de nye regler gøre den mulige boliginvestering mindre attraktiv, vurderer Søren Laursen, økonomirådgiver ved SAGRO.

Han gør opmærksom på, at det i visse situationer kan være en fordel at lade udlejningsvirksomheden, herunder forældrekøbslejligheden, overgå til ægtefællen.

Har du spørgsmål til den nye lovregulering eller behov for at drøfte netop din situation, er du altid velkommen til at kontakte SAGROs økonomirådgivere.

Kontakt os

Få et godt råd fra en af vores rådgivere

Maria Lund Jensen Trainee i Regnskab 76 60 24 71
Maria Lund Jensen

Fakta om forældrekøb

  • Forældrekøb er, når du køber en ejerbolig for at leje den ud til dit barn.
  • Ved forældrekøb skal du vælge mellem tre beskatningsmetoder: virksomhedsordning, kapitalafkastordning eller almindelige skatteregler.
  • Der er fordele og ulemper ved hver beskatningsmetode.

Indlæs flere relaterede artikler

Samarbejdspartnere

Tilmeld dig vores nyhedsbrev
Tilmeld dig vores nyhedsbrev!

Hold dig opdateret med SAGROs nyhedsbrev.
Du får information om præcis de emner, der interesserer dig.

Hvad siger du ja til?
Jeg ønsker ikke at se denne popup længere