Ansøgningsrunden for minivådområder er nu åben

Udgivet d. 07-09-2023

Du kan nu indsende din ansøgning om tilskud til et minivådområde. Ansøgningsfristen er 4. oktober, og du søger i Tast selv. Husk, at placeringen af dit minivådområde skal koordineres med din kommune, og SAGROs udtagningskonsulent skal underskrive en udtagningskonsulenterklæring.

Ansøgningsrunden er åben fra og med 4. september og til og med 4. oktober. I år er der afsat 195 mio. kr. til ordningen. Du har mulighed for at påbegynde dit projekt allerede fra ansøgningstidspunktet. 

Du indsender din ansøgning om tilskud til etablering af et minivådområde via Tast selv

Hvem kan søge? 

Private ansøgere kan søge om tilskud til etablering af et åbent minivådområde. Du skal desuden eje eller forpagte arealer, der er udpeget som egnet eller potentielt egnet på udpegningskortet 2023.

Du kan finde udpegningskortet på miljøgis under fanen ”minivådområder”

Hvis du er forpagter af det areal, hvor minivådområdet skal etableres, skal du indsende dokumentation for, at ejeren af arealet accepterer etableringen af minivådområdet. Du skal bruge den blanket, som du finder i Tilskudsguiden.

Du finder en blanket til accept af etablering af minivådområde ved forpagtning på vores hjemmeside

Inddrag din udtagningskonsulent og kommune når du søger tilskud 

Du skal huske, at placeringen af minivådområdet skal koordineres med kommunen, inden du indsender din ansøgning om tilskud. 

Du skal koordinere placeringen af dit minivådområde med kommunen for at sikre, at minivådområdet ikke bliver placeret i oplandet til et vådområde- eller lavbundsprojekt og dermed forringer effekten af vådområde- eller lavbundsprojektet. Du skal bruge den blanket, som du finder i Tilskudsguiden.

Du finder en blanket til dokumentation for koordinering af minivådområdets placering på vores hjemmeside

Desuden skal du have din lokale udtagningskonsulent til at underskrive en udtagningskonsulenterklæring, der dokumenterer, at en række forhold ved etablering af minivådområdet er i overensstemmelse med de gældende regler. Du skal bruge den erklæring, som du finder i Tilskudsguiden.

Udtagningskonsulenten hjælper også med at finde egnede placeringer for minivådområder og facilitere ansøgninger til ordningen og sikrer, at det sker i dialog med kommunen.

Din lokale udtagningskonsulentudtagningskonsulent vil hjælpe dig med at planlægge din ansøgning til et minivådområde. 

Du kan finde information og kontaktoplysninger på oplandskonsulenternes hjemmeside

Ændringer som følge af den eksterne høring af bekendtgørelsen

Ud fra de høringssvar, som vi har modtaget i forbindelse med den eksterne høring af bekendtgørelsen, har vi foretaget nogle ændringer af bekendtgørelsen. De væsenligste ændringer beskrives i det følgende. 

Her præciseres det, at arealer som tidligere fremgik som ”Potentielt egnede, der er drænet”, nu er inkluderet i kategorien under ”Potentielt egnede arealer". Bestemmelsen om, hvilke arealordninger, der ikke må være overlap med, er ligeledes blevet præciseret. 

Der er derudover foretaget en ensretning af navne på blanket og vejledning. Dem skal du bruge, når du skal dokumentere koordinering af minivådområdets placering i forhold til vådområder og lavbundsområder. 

Projektperioden og frist for ændringer forlænges efter ekstern høring

Landbrugsstyrelsen har revideret længden af projektperioden. I den eksterne høring af bekendtgørelsen var minivådområdeprojekter fastsat til at være afsluttet og søgt udbetalt senest 10. juni 2025. Denne frist er nu rykket til 1.oktober 2025. Fristen for at ansøge om ændringer af projektet er ligeledes rykket, fra 10. april 2025 til 1.august 2025. Hensynet til ændringerne har været at give mere tid til at færdiggøre projekterne.

Du skal være opmærksom på at det bliver ikke muligt at søge om projektforlængelse på tilsagn givet i 2023, da LDP-programperioden afsluttes 31.december 2025.  

Læs mere i Tilskudsguiden

Du kan læse mere om minivådområdeordningen i Tilskudsguiden på vores hjemmeside. 

Her kan du bl.a. finde vejledningen til ordningen, udtagningskonsulenterklæringen, erklæring om koordinering af effekter for lavbunds- og vådområdeprojekter og de gældende regler. 

Du finder Tilskudsguiden for minivådområdeprojekter på vores hjemmeside 

Minivådområder forbedrer vandmiljøet

Minivådområder er med til at forbedre vandmiljøet ved at reducere kvælstofbelastningen til det omkringliggende vandmiljø. Minivådområder tilbageholder ud over kvælstof også fosfor. 

Minivådområdeordningen er en del af det danske Landdistriktsprogram og er medfinansieret af EU.

 

Kilde: Landbrugsstyrelsen

Kontakt os

Få et godt råd fra en rådgiver

Karen V. Thomasen Karen V. Thomasen Miljørådgiver 96 29 69 32 40 11 65 50

Kontakt os

Få et godt råd fra en rådgiver

Katrine Falster-Hansen Katrine Falster-Hansen Miljø - og naturrådgiver 76602189 25579892


Tilmelding til nyhedsbrev


Indlæs flere relaterede artikler

Samarbejdspartnere